top of page

Het begin van een nieuwe wereld (10)

De zorgvuldigheid in de zuiverheid van de oneindige wijsheid van Almacht


En ik wens u juist diens genade toe, de liefdevolle goedheid en de vrede van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Here


Zoals ik in het vorige deel (9) al aangaf, is er juist een ongelooflijke persoonlijke herkenbaarheid in de Bijbel terug te vinden. Alle emoties die erin worden besproken en behandeld zijn ons bekend. We hebben er zelfs een haat-liefde verhouding mee, want ze hinderen ons en we kunnen ze tegelijkertijd niet weerstaan.


Zo hunkert werkelijk iedereen naar liefde en erkenning. Van de grootste narcist tot de meest zachtaardige en conflict vermijdende persoon. Maar in dat hele brede spectrum is een vorm van onzekerheid aanwezig. Wederom, zowel bij de grootste narcist als tot aan de meest zachtaardige pacifist.

Zoals elke verklaring waarbij de wijsheid en het inzicht van de Bijbel zijn betrokken, is die in de kern eenvoudig: Wij zijn geschapen naar Gods evenbeeld! Als man en vrouw. Die pas sámen het evenbeeld van God compleet maken. Geschapen in die gelijkende vorm van een drie eenheid. Lichaam, Ziel en Geest. Die was in het begin van de schepping dan ook volledig verbonden met de zuivere soevereiniteit van onze geestelijke Vader. Daar ontbrak niets aan. Helemaal niets!


Wat is 'de vrucht' van de boom van de kennis van Goed en Kwaad?

Tot de zondeval! Het eten van de verboden vruchten van de boom van kennis van Goed en Kwaad door Adam en Eva. Geadviseerd door de listige verleider die twijfel zaaide over de zuiverheid van de opdracht die God had gegeven en ook de gevolgen. Nee, zij zouden niet sterven, maar hen zou de ogen geopend worden. Beide argumenten waren maar gedeeltelijk waar. Zij stierven niet direct en hun ogen werden inderdaad geopend, waardoor het kwaad zich binnendrong


En vanaf dat moment zijn wij wel als mensen verder gegaan, maar met een Geest waarvan de verbinding met de Schepper verbroken is, een lichaam dat met verval te maken kreeg en een ziel die haar nieuwe intuïtieve gevoelens nu ook in het kwaad moest gaan ontdekken. Getuige ook het feit dat Adam en Eva onmiddellijk ontdekten dat zij naakt waren en dat wilden bedekken. Schaamte, Pijn, Woede, Afgunst, Wantrouwen en Verdriet waren emoties die hun ziel tot dat moment nog helemaal niet bekend waren.


Het staat dan zo mooi en zo duidelijk beschreven in Genesis wat er de directe gevolgen van zijn geweest. In hoofdstuk 3 vers 22 zegt God: Zie, de mens is geworden als één van ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven.


En dan de reactie op de gebeurtenis in vers 23 en 24: "Daarom zond de Heere God hem weg uit de hof, om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was. Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten van de Hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog om de boom des levens te bewaken."


Wat werkelijk ongelooflijk intrigerend is om te ontdekken is de volstrekte zuiverheid waarmee elke beslissing is genomen. Want ogenblikkelijk is oorzaak, gevolg en oplossing compleet kloppend en zuiver ontstaan. Vanaf dat moment is immers direct ook de oplossing er al en is het hele plan daarvoor in de volledige kern al ontvouwt. In één ogenblik is de complete toekomst, die wij dan nog moeten gaan beginnen, al herschreven. Van het begin tot het eind.


Het Einde staat al vermeld in het Begin

Laat daar geen misverstand over bestaan. Want het Einde is al voorspeld in het Begin. Want daarvóór al, in Genesis 3 zegt God in vers 16 tegen de listige verleider: "en ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen" De geschiedenis van wat toen nog hele verre toekomst was, die wij nu ondertussen kennen, staat hier al beschreven.


Het is namelijk al direct op dit moment, dat Zijn oneindige wijsheid en rechtvaardigheid, al de genade veroorzaakte die we nu hebben ontvangen.


Laat me dat proberen toe te lichten alstublieft, want dit moment is namelijk volstrekt cruciaal in onze complete geschiedenis.


Allereerst heeft God niet alleen Zijn schepping weggestuurd, maar ook heeft Hij de mogelijkheid verbroken voor de mens om definitieve onsterfelijkheid te kunnen bereiken. Hiermee heeft God ogenblikkelijk de eeuwigheid zuiver gehouden. Dat kan en mag immers niet worden besmeurd door de mens daarin toe te laten, mét kwaad en zonde.


Maar om ook Zijn eigen zuiverheid niet te compromitteren, heeft Hij hiermee direct de weg vrijgemaakt voor een grootse, rechtvaardige en een volmaakt liefdevolle oplossing. Namelijk een oplossing zónder dat Hij Zijn eigen persoonlijke, meest bijzondere en geliefde schepping daarvoor zou hoeven vernietigen. Want zonde toelaten in Zijn eeuwige zuiverheid, was geen optie geweest. Dan zou alleen vernietiging zijn overgebleven. En helemaal opnieuw beginnen waarschijnlijk.


Maar ook dát, had op zich ook niet gekund! Dat zou immers eveneens Zijn eeuwige zuiverheid aangetast hebben. Want in Zijn soevereine Almacht is Zijn eigen Schepping voor zichzelf, uiteraard ook geen achteloos probeersel geweest. In Zijn grootste werk was ook geen ruimte was geweest voor een fout of een vergissing. Zijn eigen levensgeest had Hij ons immers ingeblazen.


Kennis van Goed en Kwaad ontwikkelen en ervaren!

Dus de mens loskoppelen van Zijn Geest en zijn eeuwige Levenskracht, was ook de enige optie. En zo is onze reis begonnen op dit wereldbolletje. Met de macht om over de natuur en de dieren te kunnen beschikken. Met ons bijzondere vermogen om te kunnen spreken, als enige van de hele schepping, net als onze Vader. En met onze eigen gekregen drie-eenheid van lichaam, ziel en geest. Om zo uit eigen ervaring de kennis van het kwaad ook te gaan opdoen en te ontdekken.


Maar vanaf dat moment was er nu Lichamelijke pijn, Zielenpijn en Geestelijke pijn. Dood, Pijn en Verdriet was nu ook een onderdeel van die complete ervaring geworden. In het hele spectrum dat zowel Goed als Kwaad omvatte.


Ogenblikkelijk heeft God alles al gezien en geweten, van begin tot het eind. Dat de mens, ontkoppeld van Zijn zuiverheid en kracht, dit nooit zou redden en niet opgewassen zou zijn tegen de geestelijke macht van het kwaad. En zo is in Zijn onvoorstelbare Goedheid en onbaatzuchtige Liefde ook al direct het plan ontstaan voor het ongelooflijke offer van Jezus en om de mens daarmee genade te schenken voor de ontstellend domme keus die was gemaakt.


Natuurlijk wil ik met deze uitleg nu niet doen of ik, als mens, de ondoorgrondelijke God zou kunnen duiden. Maar.... juist omdat wij naar Zijn evenbeeld zijn gemaakt, kunnen wij, in een hele beperkte vorm, wellicht de contouren van zijn plannen gewaar worden. Natuurlijk ook met hulp van Zijn uitleg en handleiding in de Bijbel. Want dat heeft Hij voor ons achtergelaten om Hem te leren kennen.


En zo worden we in staat gesteld om een fractie te begrijpen van de zorgvuldigheid van Zijn Almacht om in te grijpen op een manier die alles vlekkeloos afrond. In ontzagwekkende bewondering omdat het laat zien wie God is. De God die ons mensen onverdiende genade schenkt. Ons allemaal. Stuk voor stuk! En dat dit diezelfde God is, als die met een woord het complete melkwegstelsel met de zon, de maan en de sterren in het universum plaatste.


Want niet alleen hier in Genesis wordt dit al duidelijk gemaakt. Doorlopend zijn er voorbeelden van de voorafschaduwing van het plan voor God als Mens op de aarde te vinden. Allerlei verwijzingen en ook de vervulling van profetieën vanuit het Oude Testament. Zie bijvoorbeeld deel (12)


Beste mensen; Het is niet alleen de onbetwiste waarheid, maar het is wat mij betreft gewoon ook zoveel logischer en duidelijker. Het is begrijpelijker dan élke andere abstracte ingewikkelde theorie met losse eindjes, die hier tegenover is gezet.


Het Doel, de Zingeving. De heilige graal van ons leven?

Want om dan terug te komen op onze zoektocht naar het doel in het leven. Hoe duidelijk wilt u dat dán hebben? Want vanaf het moment van de zondeval, stond de mens niet meer in een intuïtieve verbinding met de Geest van God. Maar.... met het inblazen van zijn adem in ons, is Zijn Geest wél in onze blauwdruk verankerd geworden. Ons DNA dus. Dat is waar de zekerheid van de bron van ons bestaan zich dan ook bevindt, waar het is opgeslagen.


En precies die verbroken doorgesneden connectie met onze Schepper is de reden waarom wij ons hele leven blijven zoeken. We blijven zoeken naar die ontbrekende zekerheid en de zingeving van ons bestaan. Zonder dat wij weten waarom! En we het niet kunnen helpen dat we ernaar blijven zoeken.


En precies dát is wat wordt hersteld bij wie vrijwillig en bewust met zijn hart, ziel en geest, God in zijn geheel aanneemt en wil liefhebben. God in het geheel, dat is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als kind terug bij de vader!


En de Bijbel is hierin onbetwist duidelijk en helder. De enige weg terug is via Jezus, de Zoon van God en de Mensenzoon. Niet toevallig natuurlijk, is het offer en de kruisiging van Jezus Christus , dat enige unieke stukje in het Evangelie dat afwijkt van élke andere levensbeschouwing, religie of wereldvisie.


Er is geen énkele hogere macht, opperwezen of buitenaardse entiteit, die is afgedaald naar het niveau van een lagere macht, om voor hen een offer te brengen. Om zich notabene door diezelfde lagere macht gruwelijk te laten ombrengen, uit volstrekt onbaatzuchtige liefde om hen de ogen te openen, het voorbeeld te kunnen geven, en voor wie het wil, Zijn geest te ontvangen om de handleiding te kunnen begrijpen. Voor die tweede kans, terug naar het Leven!


Er is maar één weg, zegt Hij die IS!

Hiermee kan ál het andere worden samengebracht in een nieuwe wereldreligie, maar zal het nooit 'verbonden' kunnen worden met het Evangelie. Het maakt ook duidelijk wat de reden is waarom de krachten op deze aarde juist van de Bijbel het allerhoogste doelwit hebben gemaakt. Om te ondermijnen, op welke manier dan ook in diskrediet te brengen en er twijfels over te laten ontstaan.


Eén wereldreligie stichten is immers niet mogelijk zonder deze unieke kern er uit te kunnen ontpitten. Die pogingen worden nu serieus en met vereende krachten ondernomen. Getuige het recente verbond dat is gesloten met de Joden, de Moslims en de Christenen in de Abraham Akkoorden. Het begin van het stichten van wat nu, in de volksmond, nog de Chrislam wordt genoemd.


Op diverse plekken in de wereld worden nu gebieden ingericht waarop zowel een kerk, een moskee als een Synagoge worden opgericht en gebouwd in elkaars nabijheid. Om de verbroedering en de eenwording gestalte te geven en te bevestigen. Dat wordt mogelijk gemaakt omdat de Paus in dit verband wordt erkend als de leider van Christelijke geloof en het Evangelie.

Maar de Paus kan niet anders dan de misleidende leider zijn van een kerk die een tegengestelde richting kiest. Een anti-gelovige die bereid is de zuivere waarheid op te offeren voor de verbinding en de eenwording van de wereld. waar het kwaad naar op zoek is. Dit is het verraad en de dwaallering waarvoor in de Bijbel al wordt gewaarschuwd. (klik en lees voor een toelichting hierop het stuk van Kajafas en Poetin)


Abraham is weliswaar sluw gevonden als de overeenkomst tussen deze religies, maar Abraham is niet de weg naar God. En dat gegeven staat heel erg duidelijk in dezelfde Bijbel als die de katholieke kerk en de paus in de hand hebben.


Ik raad u aan het hele boeiende hoofdstuk te lezen, maar dit is wat Jezus zelf zegt in Johannes 14:6 (HTB)

"Ik ben de weg, de waarheid en het leven,’ antwoordde Jezus, ‘Ik ben de enige weg tot de Vader!"

AMEN!110 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page