top of page

Het begin van een nieuwe wereld (9)

Wie staan er in de finale tegenover elkaar?


Beste lezers, vrienden en medemensen. Ik wens u de genade toe, de liefdevolle goedheid en de vrede van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Here


We komen toe aan het binnenlaten van het Bijbelse perspectief. Even kort een aantal feiten.

Allereerst worden er in de Bijbel zo'n 65.000 verwijzingen gevonden tussen alle boeken in het Oude en het Nieuwe Testament. Dat zou al heel bijzonder zijn als het door één schrijver zou zijn geschreven. Maar het is, menselijk gezien, onmogelijk met 40 verschillende auteurs uit meerdere landen, die het boek in een periode van zo'n 1500 jaar hebben geschreven. Wat mij betreft al een hele duidelijke aanwijzing van de buitenaardse invloed van een hogere macht.

Datagrafiek van alle verwijzingen

De Bijbel bestaat uit 39 boeken in het Oude Testament en 27 boeken in het Nieuwe Testament. Dat zijn 66 boeken in totaal. Daarvan is één boek een heel opvallend en bijzonder boek. En laat nu toevallig van dát boek de oorspronkelijke boekrol zijn gevonden. De befaamde vondst van de Dode Zeerollen in Qumran omvatte namelijk ook de boekrol van het boek van de Profeet Jesaja.


Met deze vondst werd vervolgens het onomstotelijke wetenschappelijke bewijs geleverd, dat onze huidige actuele Bijbel na talloze vertalingen, zó authentiek is gebleven, dat het een historisch wonder te noemen is. Daarbij blijkt trouwens ook dat de variatie in vertalingen om de Bijbel meer leesbaar te maken, zoals die van Het Boek (HTB) versus de Herziene Statenvertaling (HSV) of de NBG51 etc. nauwkeurig dicht bij de grondtekst blijven ook in de intentie van het de uitleg.


Een Bijbel in de Bijbel?

Het Boek van de Profeet Jesaja bestaat uit 66 hoofdstukken. Het is de complete projectie van de Bijbel in het klein. Dat komt omdat dit Bijbelboek namelijk dezelfde verdeling kent als de Bijbel zelf. Een 'eerste' deel dat uit 39 hoofdstukken bestaat, waarna het duidelijk verandert voor de volgende 27 hoofdstukken. Door vele Schriftgeleerden wordt dit specifieke boek van Jesaja zó verschillend beoordeeld dat men er twijfel mee zaait of de schrijver van het tweede deel wel dezelfde is.

En beste mensen, wat denkt u dan van het tijdpad? Want deze vondst in Qumran werd gedaan in 1947. Een jaar later, in 1948, wordt de staat Israël gesticht nadat het Joodse volk al 1878 jaar over de wereld verspreid was geweest. Gelooft u in toeval? Dat mag, hoor. Maar gezien de inhoud van de Bijbel komt het juist volledig overeen met de aankondiging van de laatste dagen.


Er begint een hele nieuwe serie profetieën, die nog niet vervuld waren, uit te komen met de stichting van de staat Israël en de terugkomst van de Joden van over de hele wereld. Het is de start van een nieuw tijdperk nadat Israël in de vergetelheid is geraakt vanaf het jaar 70 na Christus. Dat komt uiteraard nog aan bod in een van de volgende delen.


Laten we vanuit het Bijbelse perspectief in ieder geval eerst even een aantal kernpunten duidelijk maken. Want het is goed om direct te beginnen met een heel groot misverstand weg te nemen. Wie regeert er nu over de aarde? Dat is eigenlijk wel heel duidelijk.

De wereld wordt geregeerd door het kwaad!

De kosmos, de aarde, de natuur en de mens zijn weliswaar door God geschapen, maar God heeft de aarde in beheer gegeven aan de mens. Die is als het ware aangesteld om rentmeester over de aarde te zijn. De mens heeft de aarde tot zijn beschikking gekregen, maar heeft zich afgewend van God en zich laten misleiden door de Duivel en die de leiding laten overnemen.


De bijbel is hier ook duidelijk over. Diverse teksten geven aan dat de Duivel hier de scepter zwaait.


Keuzeverantwoordelijkheid en de gevolgen

Een veel gebruikt argument dat God al het leed op de aarde toelaat en daarom een wrede God is, is daarom volstrekte nonsens. De vrijheid van keuze en denken komt met verantwoordelijkheid en heeft gevolgen. Die gevolgen kunnen ellendig zijn, maar die heeft God niet veroorzaakt. Dat zal ik in dit deel toelichten.


Er is een belangrijk verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Voor wie niet gelovig is en dan 'technisch' nieuwsgierig is, kan genoeg informatie vinden. Technische beschrijvingen, zoals die overal online te vinden zullen zijn via Wiki of Infonu. Maar wat u dan mist, is de verklarende toelichting van iemand die het geloof beleefd.


Je zou kunnen zeggen dat dit dan partijdig en dus niet zuiver is, maar daar ben ik het niet mee eens. Want de uitleg over de verbindingen en de wonderlijke samenhang moeten eigenlijk juist gepaard gaan met een mening van iemand die het geloof als zodanig beleefd! En waarom dan niet van een hele gewone leek, die het geloof heeft ontdekt, maar uit een ongelovig leven komt?


Beschouwing van een leek over twee verschillende werelden

Uiteraard ben ik nu wel zo partijdig als het maar kan. Maar dat is niet omdat ik me niet meer kan inleven in de beide kanten, dat kan ik nog heel goed. Het is omdat de waarheid geen twijfel overlaat! De waarheid spreekt namelijk in een doelgerichte duidelijkheid en heeft een hele begrijpelijke orde. Niet dat we alles van een bovennatuurlijke macht zullen kunnen begrijpen, maar het geestelijke systeem is menselijk genoeg om de uitwerking daarvan te kunnen snappen.


Dat klinkt natuurlijk mooi, maar dat is op zich nog niet direct een reden om aan te nemen dat navolgen daarom gemakkelijk is. We kunnen best uittekenen wat de gevolgen zijn, maar we worden ongelooflijk gehinderd door menselijke eigenschappen die ons tegenhouden om daar vrijwillig aan mee te werken.


De verklaring voor ons vermogen om tenminste de projectie van het beeld best heel goed te kunnen begrijpen, is even logisch als eenvoudig:

Wij zijn gemaakt naar Gods evenbeeld!

Dat betekent dan ook dat wij ons een hele realistische voorstelling kunnen maken van de menselijke emoties en reacties op allerlei gebeurtenissen die zich in de Bijbel afspelen. Maar het betekent ook dat we zo kunnen ontdekken dat onze Schepper een persoon is, waarmee we ons volledig kunnen verbinden.

Hij is weliswaar een persoon met een unieke identiteit, in een alles overstijgende zuiverheid, op grote afstand van ons. Het is een almachtige God in Zijn ongrijpbare wijsheid, zuiverheid, creativiteit, liefde en rechtvaardigheid. Maar ondanks die oneindige afstand staat Hij tegelijkertijd juist ook heel dichtbij ons. Wij zijn immers een deel van Hem. En dat maakt dat Hij door Zijn Woord aan ons, ook te leren kennen is.


Jezus is niet alleen God, maar ook 100% mens

Als u zich afvraagt hoe, dan is ook dat antwoord logisch en eenvoudig te verklaren. God is als Allerhoogste, persoonlijk afgedaald naar ons op de aarde in de vorm van Jezus Christus. God is Geest, maar God is ook mens geworden. Dat is Hij niet geworden voor een periode van zo'n 33 jaar, maar voor eeuwig. Want dat kan niet meer ongedaan worden gemaakt.


Het maakt dat van alles uit de Bijbel er overal ook een beetje van onszelf te herkennen is. In ieder geval het nieuwe Testament. Want dat verteld over de aardwandeling van God in de vorm van de mens Jezus Christus en het nieuwe Evangelie. Dat spreekt over het algemeen meer tot de verbeelding. Het lijkt ook begrijpelijker dan het Oude Testament.


Maar toch heeft juist ook het Oude Testament alle kenmerken van een wereld met een herkenbare morele orde. Ook bijzonder menselijk. Misschien juist nog wel méér dan het Nieuwe Testament. Het is namelijk een wereld waarin wetten gelden. Morele richtlijnen. Bedoeld om ons leven een logische vorm te kunnen geven. Bijzonder herkenbaar, want wij léven in zo'n wereld. Het overtreden van wetten heeft gevolgen. Straf volgt op het breken van de wet.


Dat was in het Oude Testament alleen heel veel nadrukkelijker aanwezig dan in onze huidige wereld. Daar kwam de Heilige Wet van God zélf en Hij is soeverein. Overtreding had voor mensen die God aanstelde en voor het volk aan wie Hij de wet gaf, ongeveer altijd gevolgen! In onze wereld hebben wetten alleen gevolgen als je op een overtreding betrápt wordt. Je kunt dood gaan, terwijl je in het leven allerlei wetten overtreden kunt hebben en er nooit voor gepakt hoeft te zijn. Dat zou dus zonder gevolgen kunnen blijven.


De controverse van het Oude Testament is niet zo ingewikkeld

Dat is het verschil met de Wetten die God heeft gegeven. God is niet alleen oneindige liefde, maar ook oneindige rechtvaardigheid tegelijk. Hij is 'omnipresent' zoals dat met een mooi woord heet. Alom vertegenwoordigt en overal tegelijk aanwezig. God kent daarom elke overtreding van iedereen en kan die, in Zijn eigen zuiverheid, dus ook nooit negeren. Daarom heeft een overtreding ook altijd gevolgen. En voor ons, als geestelijk wezen, dus vooral ook nog na de dood.


Dat is wat het Oude Testament tot een boek maakt waar controverse over heerst. De straffen van de hand van God vooral met betrekking tot het volk dat Hij had geselecteerd als Zijn volk en wie tegen hen optrad. Dat is het deel van de Bijbel dat zo wreed en onbarmhartig lijkt. Maar feitelijk was het één grote lange reis van ontdekking naar de kennis van Goed en Kwaad voor de mens.


Zoals beloofd! Want het zijn de gevolgen van een vrije keuze die ook gepaard ging met verantwoordelijkheid nemen en dragen. Omdat de keuze bewust is gemaakt. Ná een waarschuwing of door het overtreden van een bekend voorschrift. Geen verrassing dus. Keuzes die de mens helemaal zelf heeft gemaakt en, zo ook in het vroege begin, dubbelop. Twee keer dus, door zowel de man als de vrouw.


Het leven is daardoor nu wat het is?

Dat heeft een koers bepaald, die niet meer omkeerbaar is. Want vervolgens gaat zoals het gaat. Zo kennen wij dat ook in ons leven. Misschien kennen wij dat als ons lot, dat afhankelijk is van toeval of karma. Nu zijn daarop heel veel variaties mogelijk, waardoor een koers doorlopend kan veranderen. We kunnen geluk of pech hebben in het leven.


We vinden onszelf in staat om daar persoonlijk invloed op uit te oefenen. We kunnen stappen zetten om iets te veranderen aan onze situatie. We kunnen terugkomen op onze beslissingen en nieuwe keuzes maken of in ons leven iets helemaal overnieuw beginnen. Sommige mensen krijgen tweede kansen of maken een ingrijpende omwenteling mee. Dat kan heel succesvol uitpakken of juist niet.


Maar het is onmogelijk om de gevolgen daarvan geestelijk te ontlopen. Welke keuzes wij ook hebben gemaakt, wij kunnen ons nooit verstoppen voor onszelf in onze geest. Zowel goede als foute keuzes, al dan niet ontdekt, is wat ons denken vormt en onze beleving bepaald. Voor wie je het ook kunt verbergen, nooit en te nimmer voor jezelf.


Littekens in je ziel van beschadiging en gebrokenheid

Hoe verder we in het leven komen, hoe meer dat dat ons onherroepelijk tekent. Die een beschadiging en gebrokenheid oplevert waar we allemaal op een eigen wijze mee leren omgaan. Maar we kunnen de gebrokenheid niet uitwissen. Het is de groeiende bagage dat we dan ervaring of levenswijsheid noemen. Die we, al dan niet, kunnen omarmen als kennis om betere volgende keuzes te kunnen maken. Die we als coaches op allerlei gebied met elkaar kunnen delen om zelf weer een succes mee te kunnen behalen.


Maar wat wij niet kunnen, hoe we ook ons best doen, is van sterfelijk weer onsterfelijk worden. We kunnen die diepe beschadigingen en gebrokenheid, en de pijn en het verdriet in ons leven niet ongedaan maken. We kunnen het pogen te herstellen, maar niet de littekens ervan wegnemen. We kunnen het proberen te verzachten en onszelf overladen met aardse rijkdom en geneugtes om het proberen te vergeten. Maar niets daarvan blijft over op ons sterfbed.


Op ons sterfbed zullen we de uitgestelde realiteit toch moeten erkennen. We zijn daar helemaal alleen om die laatste gebeurtenis te ondergaan, hoeveel mensen ook om je bed zitten en we kunnen geen cent van onze welvaart meenemen. De hoeveelheid mensen om je bed en de hoeveelheid condoleances die je krijgt, lijken te bepalen wat je waarde is geweest, maar je kunt er zelf niets mee. Hoeveel verdriet er ook over blijft als je bent vertrokken, je kunt geen enkele relatie meer herstellen die verbroken is en geen enkele keuze meer ongedaan maken. Het is wat het is.

En precies dát is wat God ons wel heeft teruggegeven. Een ongelooflijke bemoedigende waarheid van hoop, geloof en liefde. Want in al Zijn liefde en goedertierenheid heeft Hij het pad dat door de mens is ingeslagen, niet tot een oneindige reis gemaakt. Om de onmogelijke koers van totale destructie niet werkelijk te laten gebeuren. We kunnen en mogen helemaal terug naar de oorsprong.

Daarom heeft Hij zélf die Wet compleet vervuld en de mens genade gegeven voor Zijn keuzes om toch nog alles nog weer terug te kunnen zetten naar het oorspronkelijke plan. Zo is de mens een totale onverdiende ontsnapping aangeboden met een terugkeer naar de Ware God en Vader en Schepper van Hemel en Aarde. Voor een tweede kans op een verblijf in eeuwigheid in vrede en liefde in Zijn nabijheid met alle schoonheid die er maar voor te stellen is.


Waar geen gebrokenheid is, geen pijn en geen verdriet. Een omstandigheid die wij, met geen mogelijkheid, als mens zélf in staat zijn om te veroorzaken, maar die ons wel in opperste genade wordt aangeboden om aan te nemen. En dat is voor iedereen! Ongeacht hoe verschrikkelijk zijn of haar leven ook is verlopen. Hoe slecht en bedorven iemand naar de menselijke maatstaven ook is geweest.


En dat is waar de Bijbel over gaat. Dat zullen we in de volgende delen nog meer gaan ontdekken.

107 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page