top of page

Het begin van een Nieuwe Wereld (21)

Zie, ik vertel u een geheimenis


Ik wens u allen de genade, de liefdevolle goedheid en de vrede toe van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Here.


Dan het eerste feest van het najaar, als laatst in de aandacht. Jom Teroea. Daarmee is iets bijzonders voor de Joden. Zij weten namelijk niet precies waar dit feest voor is. Het is voor hen nog altijd een mysterie omdat God het hen niet verder verklaard heeft.


Leviticus 23:23 "De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg: In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen en u moet de HEERE een vuuroffer aanbieden."


De Hebreeuwse grondtekst spreekt van: "het blazen op trompetten" De uitleg komt verder nog een keer terug. In Numeri 29:1

En in de zevende maand, op de eerste dag van de maand, zult u een heilige samenroeping hebben. U zult geen dienstbaar werk doen. Het is een dag waarop u op de trompetten blaast.

De dag of het uur van het Bazuinfeest is niet bekend

Het is ook een feest dat van oudsher afhankelijk was van de zichtbare waarneming om de nieuwe maan vast te stellen, die afzonderlijk door verschillende personen bevestigd moest. Dat was niet altijd direct zichtbaar bijvoorbeeld door weersomstandigheden. En dan werd volgens berekeningen de volgende dag als de nieuwe maan bevestigd. De dag of het uur van dit feest was dus niet vooraf bekend!


Alle andere feesten vallen niet op de eerste dag van de maand. Want destijds was het begin van de nieuwe maan, ook het begin van een nieuwe maand. Als die dan bevestigd is, met de bazuin en met signaalvuren, dan zijn de andere dagen van de maand natuurlijk duidelijk.


Maar er is verder dus niet veel om op af te gaan. Helemaal als het Joods Orthodoxe geloof, het tweede testament en het Evangelie dus ook niet kent. De gelijkenissen en het onderwijs van Jezus en Paulus kennen ze dus ook niet. De Joden vieren natuurlijk trouw de voorgeschreven feesten, maar hiermee is iets bijzonders gebeurt.


De Joden hebben na de ballingschap in Babylon deze dag als nieuwjaarsviering van de Meden en de Perzen overgenomen. Het grote feest op 1 Tisjri is dus Rosh Hashana, de Joodse Nieuwjaarsdag. Iets dat dus totaal niet in overeenstemming is met Gods kalender in de Bijbel zoals ik in het vorige deel heb laten zien.


Rosh HasHana - Nieuwjaarsdag en Veertig dagen Teshuvah

Ook hebben de Joden een koppeling gemaakt door het aan de Grote Verzoendag te verbinden. Zo meldt een website: Deze dag van bazuingeschal verkondigt tien dagen van heiliging die eindigen op Jom Kipoer (Grote Verzoendag). De Joden hebben er dan ook een periode van bezinning van gemaakt. Die overigens 40 dagen duurt! Een Joodse traditie die Teshuvah wordt genoemd.


Dat is een tijd van 40 dagen om te bezinnen, tot inkeer te komen, te verootmoedigen en te vergeven vóór de Grote Verzoendag. Dat begint een maand eerder op 1 Elul. De dag van het bazuingeschal op 1 Tisjri geldt dan als een soort van laatste waarschuwing. De laatste 10 dagen van de Teshuvah zijn dan dus de dagen van Jom Teroea tot aan Jom Kipoer. (10 Tisjri) Die 10 dagen worden dan nog serieuzer en worden dan ook wel de tien heilige of de tien ontzagwekkende dagen genoemd.


De Joden hebben de dag van het Bazuinenfeest in hun 'burgerlijke kalender' dus eigenlijk uitgeroepen tot Nieuwjaarsdag. Het veel bekendere Rosh HasHana, dat natuurlijk ook groots gevierd kan worden met elementen van bazuinen of veel geluid. Maar in de Bijbelse kalender is dit dus het Bazuinenfeest! Dat door God is ingesteld als een bijzondere rustdag in het jaar. Een gedenkdag en bedoeld voor een heilige samenkomst! Een feest waarvan noch de dag noch het uur bekend is. Raakt dat al aan iets dat u bekend voorkomt?


De controverse rond de zogenaamde "Opname" van de Bruid van Jezus

Ik ga in dit deel een begin maken om "De Opname" te beschouwen. De opname is best een controversieel onderwerp. Zowel binnen als buiten de kerk. Als u niet gelovig bent, hebt u wellicht helemaal geen idee waar het over gaat. De "opname" gaat echter over de theorie dat een grote groep mensen plotseling vanaf de aarde zullen opgenomen en Jezus tegemoet zullen gaan in de wolken. Een soort van 'tussentijds' moment dat los staat van de wederkomst van Jezus Christus.


Toch spreekt het onderwerp ook buiten de kerk wel tot de verbeelding. In ieder geval genoeg voor Hollywood om er meerdere films over te produceren. Naar aanleiding van een boek dat hierover werd gepubliceerd in 1997 is dit onder de naam "Left Behind" verfilmd. De eerste film is in het jaar 2000 met Kirk Cameron in de hoofdrol en een latere versie in 2014 met Nicolas Cage. Maar het blijft voor veel mensen een beetje het midden houden tussen Christelijke waanzin of Science Fiction, afhankelijk van de achtergrond van de kijker.Maar.... toch wijzen ook veel kerkelijke stromingen deze theorie af. Allereerst omdat het niet bevestigd zou worden in de Bijbel. Dit zijn voornamelijk de meer traditionele stromingen, die neerkijken op de moderne en charismatische predikers. Moderne stromingen die met veel enthousiasme de nadruk leggen op de genade van het Nieuwe Testament. En als daarbinnen dan ook nog deze 'voortijdige redding' wordt gepredikt, krijgen ze al gauw het stempel van een 'modern gemaksgeloof' opgedrukt.


Dan is er over de opname ook nog een heel andere controverse binnen veel kerken of stromingen. Die geloven wel in deze opname, maar dat onderwerp kent dan een voortdurende discussie over het moment. Vóór, Tijdens of aan het Einde van de zogenaamde "Grote Verdrukking". Ook een controversieel onderwerp dat volgens velen een periode van zeven jaar zou moeten zijn, die het einde der dagen inluidt. Een gedachte die voortkomt uit de visioenen en profetieën van de profeet Daniel in het gelijknamige Bijbelboek, waarvan ook theorieën de ronde doen die deze profetie al als vervuld zien.


De grote verdrukking

Ook die "Grote Verdrukking" zullen we dan nog moeten beschouwen. Een opname aan het einde van de grote verdrukking staat dan ongeveer een beetje gelijk aan 'niet' in de opname geloven. In de gedachte dat deze opname dan op één moment samenvalt met de tweede wederkomst. De glorieuze wederkomst waarna Jezus over de wereld komt regeren.De Joden kijken nog altijd in reikhalzende verwachting naar de eerste komst van de Messias. Aangezien zij het Nieuwe Testament niet kennen, kennen zij uiteraard ook niet de openbaringen van diverse geheimenissen door Paulus en het onderwijs van Jezus.


In delen van de vorige artikelen heb ik aangegeven dat er een duidelijk verschil is tussen het Joodse volk en de rest van de wereld. Het Joodse volk is exclusief door God aangenomen als Zijn volk. We lazen in de vorige delen al van de mondeling gesloten overeenkomst die God vervolgens bekrachtigde door de Joden Zijn morele wet te geven in de Sinaï Woestijn.


Het morele geweten van deze wereld komt van God en Zijn wet aan de Joden

Deze wet is overigens tot op de dag vandaag nog altijd de bakermat van het complete strafrechtsysteem van ongeveer de hele wereld. Een systeem waarin recht wordt gesproken door een rechter of arbiter om overtredingen van de wet te beoordelen en daar een strafmaat op te bepalen.


Na de wederopstanding van Jezus Christus begon de vorming van de nieuwe gemeente. Vele stromingen in verschillende kerken hebben zichzelf de plaats van de Joden toegekend en gemakshalve aangenomen dat God klaar was met hen. De Joden kregen zelfs de kwaadaardige schuld opgelegd voor het kruisigen van de Messias. De zogenaamde 'Christenen' hebben zo in vroeger eeuwen afschuwelijk huisgehouden in het Midden-Oosten. Tegen de Moslims en de Joden.


Maar daarvoor, in de tijd dat de Apostelen het Evangelie gingen verkondigen was dat nog helemaal andersom. God maakt via de Heilige Geest, aan de Joden duidelijk, dat het geloven in Jezus Christus nu het levende Evangelie voor alle mensen is geworden. Er is dan nog onduidelijkheid over of deze 'nieuwe gelovigen' onder de heidenen, dan onder de Joodse wet moeten vallen en dus ook besneden moeten worden. En dat is dan ook waar vooral ook Paulus zijn bediening gaat vinden. Hij wordt de apostel voor de heidenen, maar hij is ook degene die de Joden duidelijk moet maken dat er een nieuw verbond is gesloten.


De onthullingen van geheimenissen door de Apostel Paulus

Paulus zegt hier iets interessants over in zijn brief aan de Romeinen. Want alle vergissingen en misverstanden die in latere tijden nog zullen ontstaan, en nog steeds, over wie nu er nu precies aanspraak mag maken om zich Gods volk te noemen, komt door blinde eigengereidheid. Want Paulus laat geen enkel misverstand bestaan over de werking en de bedoeling van het nieuwe verbond. Hij legt uit dat God zich vooral tijdelijk van de Joden heeft afgekeerd.


Romeinen 11:15-17 "Toen God Zich van hen afkeerde, betekende dit dat Hij Zich naar de rest van de wereld keerde om hun zijn redding aan te bieden.


En wanneer Hij hen dan opnieuw in zijn genade aanneemt, zal dat hun opstanding uit de dood zijn. Omdat Abraham en de profeten het volk van God waren, zullen hun kinderen het ook zijn. Als de wortel van God is, zijn de takken ook van Hem. Sommige takken van de goede olijfboom zijn afgebroken.


En u, niet-Joden, bent als wilde olijftakken op de goede olijfboom geënt. Nu u tussen de andere takken staat, krijgt u net als zij voedsel uit de wortel."


Het gaat te ver om dit boekdeel hier helemaal te plaatsen, maar u moet beslist dit hele hoofdstuk lezen. (klik hier voor een link) Maar een stukje verder zegt Paulus nog iets, dat wat mij betreft wel heel duidelijk is. In Romeinen 11:25 "Broeders en zusters, ik wil u het geheim van Gods plan met Israël vertellen, om te voorkomen dat u afgaat op uw eigen ideeën...


Voorlopig moet een deel van de Israëlieten niets van Jezus Christus hebben. En dat duurt totdat de grote massa uit de andere volken in Gods koninkrijk is ingegaan.


Daarop volgt nog het bijzondere belangrijke begin van vers 26: Dan zal heel Israël gered worden.


In het Grieks en de oude vertalingen staat dan: "een deel van Israël is verhard, totdat de massa der heidenen is binnengegaan" of... "tot de voleindiging van de heidenen" Dan zal heel Israël worden gered. Waarin 'binnengegaan' of wat is dan de 'voleindiging' van de heidenen? Wat gaat er dan precies gebeuren?


Paulus brengt ons meerdere nieuwe openbaringen in zijn brieven. En als Paulus zegt: "ik vertel u een geheimenis" dan moet u echt opletten! Zo ook met de volgende tekst uit zijn brief aan de Korinthiërs.


1 Korinthe 15:51 "Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden."


Paulus legt het ook uit aan de gelovigen in Thessaloniki, die bang zijn voor het lot van alle mensen die al gestorven zijn voordat Jezus terugkomt. Zij zijn bang dat die dan pech zullen hebben.


1 Thessalonicenzen 4:16 "Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden."


Dat er dus in een flits iets bijzonders gaat gebeuren is hiermee wel duidelijk. Het zegt alleen nog weinig over het moment en de tijd en welke gebeurtenis. Is dit dan de wederkomst, de opname of de gebeurtenissen tegelijkertijd?


Helaas is de tijd alweer op voor dit deel. Ik wil mijn best doen om de leestijd per artikel binnen de perken te houden zodat u makkelijker de tijd kunt vinden om een deel te lezen. Dus tot deel 22 hoop ik. Er is nog zoveel ongelooflijke schoonheid te ontdekken in nog zoveel lagen van betekenis. Gaat u nog een deel met mij mee?91 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page