top of page

Het begin van een nieuwe wereld (18)

Laat hij die oren heeft, horen. Ik zal u een voorbeeld geven


Ik wens u en ons allen, de complete volheid van genade, de liefdevolle goedheid en de vrede toe van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Here, maar ook vooral Zijn wijsheid om te begrijpen....


De Vijgenboom en de Eindtijd

Wat belangrijk is om te begrijpen, of laat ik zeggen; wat ik denk te begrijpen, is dat Jezus in de eerste vier boeken van het Evangelie zelf spreekt. Het zijn de opgetekende verslagen van ooggetuigen. Van discipelen die met Hem op reis zijn geweest en mensen die rechtsreeks in contact hebben gestaan met Jezus. Alleen Lukas is daarop een uitzondering. Hij was een geleerde man, die geen Jood was. Maar hij heeft wel in nauw contact gestaan met Paulus en hem op vele reizen vergezeld.


Het lijkt erop dat Lukas, in de jaren dat Paulus gevangen zat, zelf op zoek is gegaan naar informatie van directe ooggetuigen en daar een nauwgezet en gedetailleerd verslag van heeft gemaakt. Vermoedelijk om een verdedigend verweerschrift te schrijven om daarmee Paulus in het gerechtshof te kunnen ondersteunen in de rechtszaak tegen hem. Om zo juist aan het Griekse Hof te kunnen verklaren wie de Jezus, waarover Paulus zo fanatiek predikte, eigenlijk was.


Lukas beschrijft Jezus voornamelijk als de Zoon des Mensen. Als iemand van de mensen. Een bijzondere onderwijzer met niets anders dan vredelievende bedoelingen, bijzondere gaven en diepe wijsheid, maar geen mythische fantasierijke rebel, die een gevaar zou zijn voor de Griekse Heerschappij en gezag. Het is om de zuiverheid in alles wat Jezus deed, met een nauwgezet verslag voor het Griekse Hof te kunnen bekrachtigen. Maar dat is een theorie, het is in ieder geval een prachtig boek.


Jezus spreekt over Zijn wederkomst en het einde der tijden

Maar Jezus zegt in de vier Evangeliën niet zoveel over de opname. Die openbaringen zijn na Pinsteren aan Paulus gegeven. Paulus die, zoals in het eerste deel vermeld, vervolgens ongeveer driekwart van het Nieuwe Testament voor zijn rekening heeft genomen. Jezus spreekt over Israël en de Joden, waar het aan Paulus is gegeven om de 'heidenen' het Evangelie te brengen.


Jezus spreekt in Zijn laatste dagen wel duidelijk over het einde en Zijn belofte voor de wederkomst als in de gelijkenis over de huwelijksvoltrekking. Hij waarschuwt meerdere keren om waakzaam te zijn en alert te zijn op de tekenen van de tijd. Een van de gelijkenissen is zowel een wonder als een gelijkenis. Op de dag dat Jezus op een ezel de stad Jeruzalem introk, heeft Hij ook de tempel schoongeveegd van de handelaren, die van het Huis van God een marktplaats hadden gemaakt.


De volgende dag, dus twéé dagen voordat Jezus wordt gekruisigd is Hij opnieuw op weg naar Jeruzalem, vanuit Zijn overnachtingsplek in Bethanië. (Mattheüs 21:18>) Onderweg veroordeelt Hij een Vijgenboom, die alleen maar bladeren heeft en geen enkele vrucht draagt. Uit Mattheüs 21:19 "Hij zei tegen hem: Laat er aan u geen vrucht meer groeien in eeuwigheid! En de vijgenboom verdorde onmiddellijk."Vervolgens heeft Jezus een lange dag in Jeruzalem. Het wordt opgetekend in Mattheus van hoofdstuk 21 tot en met 25 met onderwijs in de tempel, discussie met Schriftgeleerden, en de profetie aan Zijn discipelen. Hij spreekt over de voorafschaduwing in de schaduwbetekenissen van de bruiloft en over wie voor de bruiloft is uitgenodigd. Het is bijzonder belangrijk om het onderwijs van deze lange dag met onderzoekende aandacht te lezen voor het inzicht. Want Jezus geeft op deze dag een overzichtelijke complete samenvatting.


Lees aandachtig alle gelijkenissen en zoek naar het inzicht

Jezus geeft op deze dag zowel het "grote gebod" als ook het vooruitzicht naar het einde der tijden. Hij spreekt over het verschil in onwil tussen twee zonen, over slechte landbouwers en de gasten voor een koninklijke bruiloft. In deze gelijkenis maakt Jezus wel duidelijk dat het Evangelie ook gegeven zal worden aan de heidenen. Hij is verder in strijd met de Schriftgeleerden en bevestigd Zijn autoriteit door hen openlijk te veroordelen op de dwaling die zij verkondigen en daarvoor de wet misbruiken, zoals die helemaal niet bedoeld is.


Hij spreekt het toekomstige oordeel over hen en Jeruzalem uit. Een oordeel dat nauwkeurig vermeld wat élke verwijzing in de Bijbel over Zijn wederkomst zegt. Mattheüs 23:39 "Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!" Dezelfde woorden die de menigte nog geen dag eerder scandeerden, toen Jezus voor de 'eerste' keer op een ezel Jeruzalem introk.


Het is een directe verwijzing dat Hij een tweede keer zal terugkomen, dat voor vele Joden de eerste keer zal zijn en dus zeker ook voor hen, maar die zij niet zullen begrijpen. Dat zegt de profetie in het eindtijd boek van Openbaring 1:7 Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben.


In het licht van de volledige tekst zegt mij dit dat Jezus hiermee het geslacht van de ongelovigen, uit de schoot van het kwaad, aanduidt. Die al verhard en verblind zijn, maar dat hiermee ook zullen blijven. Niets van de tekenen en de waarheid zal tot hen doordringen en ze zullen in overtuiging hun kwade werk blijven doen. Totdat ze volledig verrast zullen worden op de dag van Zijn wederkomst.

De betekenis van de ezel waarop Hij Jeruzalem binnentrok had immers élke Schriftgeleerde hebben kunnen overtuigen dat Jezus Christus de Messias was. Juist omdat de profeet Zacharia dit al had voorzegt. Zacharia 9:9 "Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin." Het was maar één van de vele vervullingen die ze had kunnen opvallen, als Schriftgeleerden.


Aards en Wetenschappelijk een ONMOGELIJKE hoeveelheid vervullingen

Tot en met de vier Evangeliën, die het leven, het einde, de wederopstanding en de hemelvaart van Jezus hebben beschreven, zijn uiteindelijk nu tot 81% van de profetieën vervuld. Met een accuraatheid van 100%. De percentages blijven gelijk, maar over de aantallen zijn verschillende lezingen. Dat gaat van tussen 2500-3000 voorzeggingen, tot aan bijvoorbeeld 735 meer 'concrete' profetieën als gecalculeerd door David Pawson. Hij wordt gezien als een van de beste en meest gerespecteerde bijbeluitleggers.


Ik heb persoonlijk veel gezien van het levenslange grondige onderzoekswerk van deze Evangelische Predikant en schrijver David Pawson. Hij is een van de personen, die God in mijn beginperiode op mijn pad heeft gezet. Ik kende weinig en zeker geen namen van Bijbel onderwijzers en of die wel, of niet, bekend zijn. Maar hij verbaasde mij met zijn grondigheid en hoeveel er over een tekst, een Bijbelboek of de schrijver te vinden is. En op grond van wat ik van hem heb gezien, ga ik af op zijn calculatie.


De enige profetieën die nog vervuld moeten worden, kunnen nog niet vervuld zijn, omdat die in de toekomst liggen. Jezus leven en sterven op aarde heeft daarvan alleen ruim 20% vervuld. Dat feit is een onmogelijkheid naar een menselijke maatstaf. In 1969 werd er door de wiskundige Professor Dr. Peter Stoner berekend dat de kans dat één enkel persoon aan 8 Oudtestamentische profetieën zou kunnen voldoen, een kans van één op 100.000.000.000.000.000,00 is. ( 100 biljard)


Wat is in dit verband nog de zin en de waarde van "twijfelen"?

Er is geen enkele reden om met deze bovennatuurlijke zuiverheid tot nu toe, dan wél te betwijfelen of de voorzeggingen over de eindtijd zullen plaatsvinden. Het lijkt mij kwalijke arrogantie van ons als mensen, om met dergelijke cijfers, de toekomstige voorzeggingen weg te zetten als onmogelijke fantasie. Maar goed, verharding en verblinding kan ook op u gelegd zijn met een reden. Maar God is genadig, er is vergeving voor iedereen mogelijk.


In ieder geval geeft Jezus die dag, na het vertrek uit de tempel, ook nog uitgebreid onderwijs aan zijn discipelen op de Olijfberg. Over de eindtijd, de grote verdrukking en Zijn wederkomst. Hij informeert hen en ook ons natuurlijk over de tekenen daarvoor, met de aansporing tot waakzaamheid. Hij voorspelt feilloos de val van Jeruzalem amper 40 jaar later al. En direct daarna komt Jezus met de beroemde gelijkenis van de Vijgenboom.


Het is nog altijd dezelfde dag waarop Hij 's morgens een vijgenboom nog had verdord. En wel.... 2 dagen voor Zijn kruisiging. (Deze dag wordt door Jezus afgesloten in Mattheüs 26:2 "U weet dat over twee dagen het Pascha is, en dan zal de Zoon des mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden.") Na de gelijkenis van de Vijgenboom komen meer vergelijkingen die aansporen tot waakzaamheid en inzicht in de "toelatingsvoorwaarden". Ook in de boeken van Markus en Lukas.


De gelijkenis van de Vijgenboom

In Mattheüs verteld Jezus over de argeloosheid van ongelovigen zoals in Noah 's tijd, over de 5 wijze en de 5 dwaze meisjes, over de talenten en over het laatste oordeel.

Over de Vijgenboom zegt Jezus tegen zijn discipelen in Mattheüs 24:32-34 "Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn."


"Ik zal het jullie duidelijk maken met een voorbeeld. Wanneer de takken van de vijgenboom zacht worden en er knoppen en blaadjes uit komen, komt de zomer eraan. Zo is het ook wanneer jullie al deze dingen zien gebeuren. Dat is het teken dat Ik bijna terugkom. Ik verzeker jullie: al deze dingen zullen gebeuren, nog voordat deze generatie voorbij is."In mijn beleving praat Jezus hier over Zijn wederkomst voor het Joodse volk! Met 'de grote verdrukking die daarvoor nog zal moeten plaatsvinden. Het zegt mij ook dat deze verdrukking over het Joodse volk zal komen, en niet bedoeld is voor die in het levend geloof staan. (Geloven in Jezus Christus, die als de Zoon van God gestorven is om de weg vrij te maken naar God, de Vader)


Op hen wacht de eerder genoemde, nog altijd controversiële, opname. Daar kom ik nog aan toe in volgende delen. Want daarvoor gaan we de openbaringen van Paulus nodig hebben.


Wat is de schaduwbetekenis?

Er is best brede consensus over de schaduwbetekenis dat de vergelijking over de bloeiende Vijgenboom betrekking heeft op de terugkeer van de Joden naar Israël. De stichting van de staat Israël in 1948. Dit jaar (2023) was de 75e verjaardag daarvan. Uit de Bijbel wordt u echter niet gewaar wat de leeftijd van een Bijbelse generatie zou inhouden. Met alles wat daarover te vinden is, zou het antwoord zelfs in de breedte van 27 tot 100 jaar kunnen zijn.


Wat echter wél is gebeurt is dat nog geen 40 jaar later de tempel in Jeruzalem met de grond is gelijkgemaakt. (Het jaar 70 n.C) En in dat kader, van een dag voor duizend jaar tellen zoals ik in deel 14 heb besproken, brengt en ander licht. Mét ook de nog 'te vervullen' profetie van Hosea over de verlossing van Israël na twee dagen, op de derde dag. (Hosea 6:2 "Na twee dagen zal Hij ons (Israël) levend maken, op de derde dag zal Hij ons doen opstaan en zullen wij voor Zijn aangezicht leven.")


De Joden zijn in de periode na de verwoesting van de tempel in Jeruzalem in de Diaspora verdwenen en het land heeft bijna twee eeuwen braak gelegen.


De eerste vier jaarfeesten zijn vervuld!

Hoe dan ook zijn alle schaduwbetekenissen van alle drie voorjaarsfeesten en het oogstfeest (Pinsteren bij ons) met de komst en het einde en de wederopstanding van Jezus Christus vervuld. Op de exacte tijdlijnen van die feesten.


Voorbereiding op Pesach:

Nisan 10 Pesach wordt ingesteld door God

Nisan 10 De selectie van het offerlam

Nisan 10 Abraham krijgt de opdracht zijn enige zoon te offeren en naar het land Moria te reizen

Nisan 10 De eerste 'intocht' van Jezus in Jeruzalem op de ezel


Pesach - Pascha

Nisan 14 was voor de Joden de bevrijding uit Egypte,

Nisan 14 was de oversteek over de Jordaan, het beloofde land in (onder Jozua 40 jaar later)

Nisan 14 Abraham offert de ram ipv zijn enige zoon Izaäk en noemt deze plaats: "De Here zal voorzien" Later kennen we deze berg als Golgotha, waar Jezus is gekruisigd.

Nisan 14 was de dag van Jezus kruisiging


Feest van de ongezuurde broden - Chag HaMatzah

Nisan 15 Het vertrek uit Egypte

Nisan 15? Het einde van Sodom en Gomorra? Lot maakt een feest voor de Engelen en bakt in ieder geval "ongezuurd brood" op de dag dat deze steden worden vernietigd

Nisan 15 Jezus daalt af naar het dodenrijk


Feest van de Eerstelingen - Bikkurim (nieuw begin)

Nisan - De tocht door de gespleten Rode Zee. De Joden worden ook 'rechtmatig' bevrijd van slavernij door de dood van de Farao. Hij komt met zijn leger om in de Rode Zee die terugvloeit.

Nisan - Jezus staat op uit het graf. De dood is overwonnen.


NB: (update 20 aug 2023) Nader onderzoek is nodig en volgt nog mbt dit feest. "De ark van Noach vindt vaste grond" op deze dag is sowieso verwijderd. Bron info blijkt niet correct! Excuses voor de evt verwarring.


De maand Sivan: Vanaf de dag van het Feest van de Eerstelingen worden 49 dagen geteld (7x7) waarna het Wekenfeest begint - Sjavoeot - Dit feest begint dus 50 dagen na het Feest van de Eerstelingen. (40 + 10 dagen na Hemelvaart = Pinksteren)


Het Wekenfeest - Sjavoeot (Pinksteren)

Oude Verbond met de Joden: God maakt Zijn verbond met het Joodse volk definitief en geeft hen de tien geboden aan Mozes op de berg Sinaï


*/* Later worden er, vanwege de aanbidding van het Gouden Kalf, 3000 mensen gedood


Nieuwe Verbond met alle mensen: Tien dagen na Jezus Hemelvaart wordt de Heilige Geest uitgestort over 120 wachtende mensen. Die vervolgens samen in alle talen kunnen spreken.


*/* Er worden die dag 3000 mensen gered door de genade, en gedoopt om wedergeboren te worden.


De schaduw van Najaarsfeesten wordt ook werkelijkheid

Het is uw goede recht om aan de toekomst te blijven twijfelen omdat we die nog niet kennen. Maar ik doe dat niet. Het is voor mij een zekerheid dat Jezus tweede wederkomst de drie najaarsfeesten ook zal gaan vervullen. Daarbij komt nog eens, en niet in het minst, dat de schaduwbetekenissen ook steeds duidelijker worden.


De toekomstprofeet Daniël

Daniël profeteerde in belangrijke mate over de eindtijd, maar in het laatste en kortste hoofdstuk 12 aan het einde van het boek Daniël staat twee keer een belangrijke tekst.


De allerlaatste afsluitende tekst is, in Daniël 12:13 "Maar u, ga heen tot het einde, want u zult rusten, en u zult opstaan in uw bestemming, aan het einde van de dagen."


En iets daarvoor staat in Daniël 12:4 "Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.

Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen."

Dat is wat we nu zien gebeuren. We zien oude theorieën afvallen of juist duidelijker worden. Desondanks zal ook nu nog niet alles geopenbaard kunnen worden. Want niemand kent de dag, noch het uur, dan de Vader....


Dank u hartelijk voor uw aandacht tot zover en hopelijk weer tot het volgende deel,96 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

留言


bottom of page