top of page

De zon en de maan verbonden in de zondvloed (5)

Waarom de schepping en de zondvloed van belang zijn geweest om te melden?


De eeuwigheidswaarde van God en het onvermogen van het kwaad, om de Joden en het Christendom op de wereld te kunnen uitroeien, is een imposante getuigenis van Gods controle. Hoe onbegrijpelijk die geschiedenis en die strijd in de hemelse gewesten voor ons mensen ook lijkt, het is onder Zijn controle. Misschien alleen niet op de manier hoe wij mensen dat nu misschien zouden willen.


Maar verderop komen we tegen dat de eerste zonde wellicht hoogmoed was. Die is ons mensen ook niet vreemd. Dat is waar we dat volkomen aanmatigende commentaar vandaan hebben. Want is het leven nu, niet volledig ons eigen lot? Iets wat wij zelf hebben gewild? Eten van de boom van kennis van goed en kwaad zodat we zouden weten wat dat inhoudt? Zodat we meer als God zouden zijn?


Daarmee bedoel ik dan niet u en ik aanwijsbaar, maar dat is natuurlijk wel onwillekeurig en onverbiddelijk, de weg die wij moeten gaan, sinds de zondeval. Zonder enige andere optie die binnen onze macht of bereik ligt. Het zijn immers onze eigen natuurwetten en onze eigen diepgewortelde overtuiging, dat de dood het einde van een mensenleven is. Wij kunnen daar dus helemaal niets aan veranderen. Ooit.


Wat is er na zondvloed veranderd?

Wat er vooral ná de zondvloed heel anders is geworden, is dat God de wereld ook een voorbeeld heeft gebracht. Een voorbeeld die door geschiedschrijvers is opgetekend. Onder zijn visie en auteurschap. Dat is de Bijbel geworden. Een geschrift dat de hele mensheid, van begin tot eind, de gelegenheid geeft zowel Hem als het kwaad te kennen.


Het kwaad misleid op elke mogelijke manieren en zou ons die waarheid nooit hebben verteld. God laat ons de tegenkracht zien. Liefde, Trouw, Wijsheid en Rechtvaardigheid. Alles in volkomen zuiverheid. Want om kennis te kunnen hebben van Goed en kwaad, en zowel God als het kwaad te kunnen leren kennen, is het ook noodzakelijk om een verhaal van twee kanten te hebben. Daar is ook het beeld en de visie van God nodig over het kwaad en over zichzelf.


Het kwaad bestuurt al onze informatie en onze kennis. Want alles wat we kennen om ons heen is onder supervisie van het kwaad dat ons regeert. Zonder het tegengeluid zou er immers helemaal geen afweging mogelijk zijn en niemand een keuze hebben. Dat is waarom wij de wereld ook gepresenteerd krijgen vanuit Gods visie en plan. Die vrijheid hebt u gekregen. U mag dus zelf stemmen welke partij u kiest.


Want met Gods Woord hebben we het ook het complete verhaal. Wij wéten nu immers van de oorsprong en de zondvloed, omdat het ons is bekendgemaakt. Het hele plan en de hele strijd is voor ons uit de doeken gedaan. Van het begin tot het eind. Het zijn ook juist die eerste drie boeken die al zo verschrikkelijk veel duidelijk maken. Job, Genesis en Exodus. Want Job lijkt het oudste boek te zijn. Het boek dat het eerst geschreven is.


Dus Job, Genesis en Exodus. Want vanaf Exodus begint God Zijn plan en Zijn belofte, zichtbaar voor de mens, ten uitvoer te brengen. Dan wordt de eerste strijd met kwaadaardigheid heel nadrukkelijk gevoerd. Egypte en de Farao. En komen daarna de eerste wonderen die mensen hebben kunnen aanschouwen, ervaren en beschrijven. Niet alleen de vernietigende plagen, maar ook die tot redding van de Joden in de woestijn.


Een groots teken. De splitsing van het water van de Rode Zee / Schelfzee

De aanloop en de motivatie worden, voor ons toereikend, in een kort overzicht geschetst. De belangrijkste feiten in Genesis en de belangrijke achtergrond in Job! De wonderbare Schepping is een ooggetuigenverslag, maar is kort en bondig. In slechts twee hoofdstukken ons het hoogst noodzakelijke verteld. Zodat we de gebeurtenis in de eenvoud kunnen begrijpen, zonder de werkelijke omvang te kunnen bevatten.


De belangrijkste feiten staan in Genesis en de achtergrond en context in Job

Maar zonder Genesis zouden we immers Openbaringen niet eens kunnen begrijpen. Het is dus Gods complete verslag, en het einde kan niet zonder het begin. Het verslag beschrijft ook de rol van het kwaad, waarvan veel wordt verklaard in het Boek van Job. Dan, na twee hoofdstukken in Genesis volgt de zondeval meteen in hoofdstuk 3. En... vergeet vooral niet dat als in hoofdstuk 7 het leven op aarde vernietigd wordt, er al ruim 1500 jaar zijn verstreken sinds het begin.


Dat is de periode van het kwaad die over de mens regeert, zonder door God te worden gehinderd. Het kwaad gebruikt de mens achteloos en respectloos als voorwerpen en wegwerpspeelgoed. Het verslag maakt duidelijk dat het kwaad naar willekeur heeft gegrepen wat en wie ze wilden om ze te misbruiken en te onderwerpen. Natuurlijk waren mensenvrouwen niet gemaakt om reuzenkinderen te baren, maar het was liederlijk en meedogenloos vermaak.


De geschiedkunde maakt duidelijk dat mensenoffers en kinderoffers in die tijd heel gewoon waren. De mens was vermengd met het kwaad, vol geweld en al haar gedachten waren slecht. Dat is de eerste grote les in de Bijbel. Dit is hoe het recht van de sterkste eruit ziet, zonder redding. Wat en Wie is het kwaad werkelijk?


Er is meer tussen hemel en aarde. Letterlijk!

In Job wordt duidelijk dat de Satan eerst nog een grote en belangrijke rol heeft gehad. Als aanklager. Maar daarvoor was diens rol nog heel anders. De profeet Ezechiël beschrijft een profetie die hij van God krijgt die over de Satan gaat. Daarmee wordt duidelijk dat hij niet zomaar iemand was in de Hemelse Gewesten, maar een vooraanstaand, geliefd en wonderschoon wezen.


Ezechiël 28:11-17

Het woord van de HEERE kwam tot mij: Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus, en zeg tegen hem: Zo zegt de Heere HEERE:
U, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid, u was in Eden, de hof van God.
Allerlei edelgesteente was uw sieraad: robijn, topaas en diamant, turkoois, onyx en jaspis, saffier, smaragd, beril en goud.
Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed.
U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt.
Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen.
Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd.
Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld, en ging u zondigen.
Daarom verbande Ik u van de berg van God, en deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub, uit het midden van de vurige stenen.
Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig, u richtte uw wijsheid te gronde vanwege uw luister.
Ik wierp u ter aarde, Ik stelde u voor koningen, opdat zij op u neer zouden zien.

Hier krijgen we dus weer een klein stukje context. Uit deze tekst blijkt dat Hoogmoed zo ongeveer de eerste zonde is. Maar ook dat er nog een wereld bestaat. Een wereld inde hemelse gewesten, niet alleen buiten ons en in een andere dimensie, maar waarschijnlijk ook al ver vóór ons.


Wie zijn wij?

Hoe denken wij het werkelijke dilemma van God te kennen? Hij is immers de Almachtige en draagt dus zodoende ook elke eindverantwoordelijkheid. Dat weegt zwaar. Want zonder geweld te doen aan Zijn eigen zuiverheid is er dus onbetwiste rechtvaardiging nodig om een hemels wezen en diens volgelingen te kunnen veroordelen tot uitroeien tot in de eeuwigheid. Een wezen, die ook Zijn schepping is geweest, en waarschijnlijk al heel veel langer bestaat dan wij.


De uiterste prijs voor de kennis van Goed en kwaad is volledig voor God zelf. Hij is de Vader. De Schepper van Hemel en aarde. Hij houdt van alles en iedereen in Zijn oneindige rijk. Zoveel dat Hij hij hen en ons allemaal een vrije wil heeft gegeven. Een vrijheid die Zijn zonen, Zijn volk en Zijn kinderen hebben beschaamd, waarmee zowel de aarde als de hemel een strijdtoneel van geweld is geworden.


God is de Schepper en de Vader van allen

God draagt een verdriet dat zo omvangrijk is en volkomen onmeetbaar is in vergelijking met het onze. Stel voor wat één gezin aan ellende kan overkomen, in oorlogstijd bijvoorbeeld. Hoe erg! Maar dat dan keer vele, vele miljarden is Zijn verdriet. En dan is Hij daarbij niet nog alleen ons aller Vader, maar ook die van alle hemelse wezens.


Maar juist als de Almachtige is Hij gebonden aan Zijn eigen zuiverheid, Zijn trouw, Zijn belofte, Zijn liefde en Zijn rechtvaardigheid. Daarom komt het goed op de beste manier die alleen maar een Almachtige heeft kunnen bedenken. Want Hij omvat ook een hoeveelheid liefde die zo oneindig volkomen is, dat Hij voor ons allemaal de oplossing heeft gebracht, ondanks alles.


Openbaringen 21:5 "En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar."


Het is voor ons nog onmogelijker dan onmogelijk om Zijn plan in die omvang te kunnen begrijpen. Als u daarvan in een indruk wilt krijgen, verwijs ik u graag naar het gedicht dat ik maakte over Job 38. (klik dan hier)


Is het niet ongelooflijk bemoedigend en vertrouwenwekkend dat u en ik zo'n machtige vader hebben? Hij is overal en direct beschikbaar. Zodra u zich naar Hem uitstrekt en in Zijn zoon gelooft, uit vrije wil, is Hij er voor u....


Johannes 6:40 "En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag."


Openbaringen 21:6 "En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets [te drinken] geven uit de bron van het water des levens."


Halleluja... Amen!


136 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page