top of page

Een vrede die uw verstand te boven gaat

En hoe u die vergeefs zoekt in de kapitalistische democratieGelukkig hebben we crises in onze wereld zoals in de afgelopen twee jaren. Niets beter dan de onhandige staatsgrepen van kwaadaardige stumpers om je de ogen te openen. Niets duidelijker dan de echte waarheid die automatisch komt bovendrijven als je de opperste stommiteit aanschouwd van wezens met zo'n enorme grote afstand tot respect voor mensen en menselijke waarden. Die zo ver van het licht afstaan dat ze niet eens in staat zijn om hun eigen beperkingen door de schaduwen van hun eigen duister, op te merken.


Als je wel eens een horrorfilm hebt gezien met zombies en dracula's dan weet je wat ik bedoel. Ze zijn dodelijk, niets ontziend en levensgevaarlijk in hun eigen habitat. Maar eenmaal door het licht beschenen, worden ze zo onbeschrijflijk onbeholpen dat het bijna lachwekkend is. Dan worden het onhandig bewegende, lelijke gedrochten. Dat beeld, zeg maar.


Het gevaar van onze wereld is echter, dat wij in hun wereld zijn. De aarde is oorspronkelijk aan ons gegeven en voor ons gemaakt, maar helaas beheersen zij dit bevolkte bolletje in het onmetelijke Heelal. Dat is al vanaf het begin ontstaan. Al in hoofdstuk 3 van Genesis gaat het mis. Door misleiding! Dat kwam niet van een net nieuw geschapen dier. Maar door een hemelse kracht die zich er in verborg en daarna verder in de Bijbel het meest als 'de oude slang' wordt geduid. Al vanaf het begin zijn ze de tegenmacht.

"Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. ." Efeziërs 6:12

De strijd wordt boven de hoofden van de wereldbevolking gevoerd. In de Hemelse Gewesten, maar de strijd gaat wel óm de bevolking. Die gaat over de mens en de menselijke geest en het onderwerpen van de mens. Het betekend ook dat hun invloed op ons groter is dan was voorzien, en de strijd intenser dan gedacht. En dat komt omdat er een tegenmacht naar de aarde is afgedaald. Een geestelijke kracht, die zo op die manier heel direct, op de aarde zelf, zijn invloed uitoefent.


Annunaki, de bron van misleiding?

Vele oude geschiedschriften maken melding van een verschijnsel dat er uit het universum krachten naar de aarde zijn afgedaald. Bijzondere en buitenaardse wezens, die 'gevallen wachters' werden genoemd, in de oude Sumerische beschaving in Mesopotamië (Het huidige Irak) Zij zijn afgedaald naar de aarde en op de berg Du-Ku geland.


Deze Annunaki, wat vertaald zou kunnen worden als de 'raad van goden' werden, in de zeer vroege fase van Goden verering in Sumerië, als de scheppers van de mens gezien. Zij, in meervoud. Samen zouden ze een mens hebben geschapen. Maar ook zouden deze wezens buitenaardse kennis hebben overgedragen aan de mens en zich met mensen hebben vermengd.

Ook in de Bijbel wordt een enkele keer gewezen op de 'gevallen engelen' en hun nageslacht. Die gevallen engelen zouden reuzen hebben voortgebracht uit gemeenschap met mensen en brachten veel kwaad in de wereld. Hier zou de zondvloed (Ark van Noach) een einde aan hebben moeten maken. Aangezien het echter geestelijke wezens waren, is hun invloed ook daarna op de aarde gebleven, want alleen de stoffelijke wezens zijn omgekomen.


Maar er zijn meer boeken geschreven, waar ook in de Bijbel naar wordt verwezen. Zo worden meerdere vermeldingen gemaakt van boeken, zoals in:

Numeri 21:14 het 'Boek der oorlogen des Heren

Jozua 18:9 het 'Boek der verspieders

1 Koningen 11:41 het ‘Boek der geschiedenissen van Salomo'

2 Koningen 15:31 het ‘Boek der koningen van Juda en Israël

2 Kronieken 24:27 de ‘Uitlegging van het Boek der Koningen

Esther 10:12 het 'Boek der kronieken der koningen van Medië en Perzië


Apocriefe geschriften

In Jozua 10:13 wordt ook het 'Boek van de Oprechte' genoemd. Dat verwijst naar de Boeken van Henoch, de man die in de Bijbel met de toevoeging "wandelde met God" specifiek wordt aangeduid als een oprechte man. Dit wordt beschouwd als het oudste 'geschreven' boek in de geschiedenis, dat is teruggevonden. Ook hierin wordt melding gemaakt van een aanzienlijke groep engelen die zijn afgedaald naar de aarde en op de berg Hermon zijn geland. Dat nu de naam Heilige berg heeft en in Noord-Israel de scheiding met Libanon is.

In de boeken van Henoch wordt ook specifiek melding gemaakt van de onderwerpen en de kennisgebieden die de gevallen engelen met mensen hebben gedeeld of die aan mensen hebben geleerd. Dat betreft bijvoorbeeld; Astrologie, vechtkunsten, het versnijden van wortels, hekserij, over sieraden maken, persoonlijke opsmuk en edelstenen. Maar ook tovenarij, kennis van voortekenen, kennis over de baan van de maan, over de tekenen van de zon, en meer. Het zijn deze stromingen die de misleiding veroorzaken. Misleidingen die we nu, altijd nog, duidelijk terugvinden in onze hedendaagse cultuur. Dat laat ik verderop nog zien.


Het is vooral belangrijk om te vermelden dat het allemaal misleidende stromingen zijn, waarmee je bedrogen wordt. Waarvan bevestigd is geworden dat ze niet alleen onbelangrijk en afleidend zijn, maar ze ook een kwaadaardige invloed heeft. Zoals God in dit boek in Henoch 16:3 aan Henoch verteld wat hij mag overbrengen als boodschap aan de gevallen engelen: "U was in de hemel, maar de goede geheimen waren u nog niet geopenbaard, want u wist maar een paar waardeloze mysteries. Die hebt u bekend gemaakt aan de vrouwen, in de hardheid van uw harten. En deze mysteries veroorzaakten dat de vrouwen en de mannen het kwaad verhoogden op de Aarde."


De onderwereld

Er wordt een straf uitgesproken, die de gevallen engelen veroordeeld tot een toegangsverbod in de Hemel en een eeuwig verblijf op aarde geketend in de onderwereld. Daar blijken ze, ondanks hun geketend zijn, toch hun invloed te blijven hebben. En om toch het liefst bij de Bron te blijven, die ik persoonlijk ken en kan lezen, bevestigd de Bijbel ook zelf, de aanwezigheid van Satan op aarde en zijn heerschappij over onze wereld. Met name als hij aan Jezus de wereld aanbied om Hem te verzoeken in zijn 40 dagen beproeving in de woestijn, na zijn doop. Mattheus 4:8-9 "Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, en zei tegen Hem: Dit alles zal ik u geven, als U knielt en mij aanbidt."


Jezus zelf bevestigd ook de aanwezigheid van enig nageslacht van Satan op de wereld, als hij tegen de Farizeeërs zegt in Johannes 8:44: "U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen: Die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen."


Kortom; De strijd op aarde is in de kern tussen het hemelse kwaad en goed. We zeggen net zo gemakkelijk tussen 'goed en kwaad', maar het is het natuurlijk het kwaad dat wil heersen over goed en niet andersom. In goed zit immers geen kwaad. Geen kwade bedoelingen of verborgen intenties. Geen geheimen en geen misleiding. Galaten 5:22-23 "Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft."


Open en transparant of gesloten en verborgen

Dat maakt het verschil zo duidelijk tussen goed en kwaad. Want in Goedheid is niets 'verborgen' omdat er geen dubbelheid bestáát in de intenties. Het verschil tussen goed of kwaad is het verschil tussen openbaren of verbergen. Tussen openheid en geheim en tussen transparant of stiekem. Goedheid zoekt niet naar controle en overheersing en heeft alleen maar de behoefte om te delen en te geven. En zoals het ons wordt verduidelijkt in Romeinen 12:21 "Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede."


Het 'wapen' (als je dat zo zou willen noemen) van Liefde en Goedheid is het goede doen. Goed doen! Daarom is uiteindelijk ook het ultieme vredesoffer gebracht. Een genade, voor ons en alle mensen. Een genade, die zo overweldigend machtig in onbaatzuchtige liefde en goedheid is geweest, dat het met recht ook de 'genadeklap' heeft betekend voor de kwaadheid. Zoals Jezus dat ook duidelijk maakt in Johannes 12:31 als hij zegt: "Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld worden buitengeworpen. "


Het daadwerkelijke overlijden van Jezus is ook het definitieve oordeel voor het kwaad en al diens nageslacht. Vastgelegd en verankerd in een hemels en rechtsgeldig Testament, omdat het bekrachtigd is door de dood van God zelf, die immers in Jezus was. Door Jezus is dus een wilsverklaring van God zelf, de Allerhoogste, vastgelegd. Want zoveel is wel duidelijk, waar je ook je oude kennis vandaan wilt halen, dat er maar één de Allerhoogste en die Ene is. Die Ene die is, die was, en die komt, de Almachtige.


Waarmee God openlijk zijn eigen oordeel onuitwisbaar en definitief heeft vastgelegd en waaraan het kwaad, in dit universum, met geen mogelijkheid meer kan ontkomen. Hebreeën 9:16-17: "Immers, waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het Testament vastgesteld wordt. Want een testament is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft."


En dat is dus na de dood van Jezus, daarmee dan ook definitief van kracht geworden. Maar de wederopstanding na drie dagen, is vervolgens de overwinning op de dood en dat is de definitieve genade voor alle mensen, die in Hem willen geloven. En nadat Jezus vanaf de aarde is opgestegen, terug naar zijn plaats in de Hemel, is er een gids voor ons naar de Aarde gestuurd. Een wijze en troostende kracht. De Geest van Waarheid. De Heilige Geest.


De Geest van waarheid, de Heilige Geest

Een licht als baken van wijsheid in onze wereld om ons te ondersteunen. Om in een wereld geregeerd door kwaad, te kunnen leven en te overleven. Een gids die ons helpt de handleiding en de gebruiksaanwijzing te leren lezen. Die ons helpt onderwijzen, om onze geestelijke vaardigheden te ontwikkelen. Het is namelijk de Heilige Geest geweest die mét deze ene mens, de Mensenzoon, ging. Want Jezus ontving vanaf zijn doop door Johannes de Doper, de Heilige Geest om zijn opdracht te kunnen vervullen. En daarna is die Heilige Geest aan de discipelen en de mensen gegeven, totdat Jezus zelf terugkomt.


De vier Johannes boeken vertellen ons daar het meest over. In het eerste Johannes boek in de Bijbel zegt Jezus in Johannes 14:16-18 "En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, Ik kom weer naar u toe."


Iets verderop staat nog in Johannes 14:26: "Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u heb gezegd." En als Jezus tot zijn discipelen spreekt over zijn naderende einde wil hij hen, en ons allemaal, bemoedigen en zijn belofte doen. In Johannes 16:6-7 zegt hij: "Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toekomen; maar als ik heenga, zal Ik hem naar u toezenden."


In hetzelfde hoofstuk in Johannes 16:13 zegt hij nog iets over de ontzagwekkende steun van die Geest: "Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen."


En tot slot in de brieven van 1 Johannes 5:7 zegt Jezus: "Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één." Dat betekend dus dat ons toegang is gegeven tot de Wijsheid en de openbaringskennis die rechtstreeks van de Bron komt. Met de toekomstige dingen die Hij ons zal verkondigen, dus ook om ons voor te bereiden. Zoals Efeze 6:11 zegt: "Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel." en vervolgens in vers 13: "Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden."


En hoe? Misschien moet ik dat niet als een vraag schrijven die beantwoord wordt als het verder gaat, in Efeze 6:14-17 , maar kan ik beter zeggen; En hoe!! Om de impact en de kracht van de oplossing te duiden als de Schrift zegt: "Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met de bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen." En verder: "Neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,"


Het meest zuivere strijdplan in precies dezelfde lijn van de ongenaakbare goedheid, die daar ook nooit van afwijkt. Je wapenen met goedheid, zuiverheid, geloof, rechtvaardigheid en vertrouwen. Feitelijk net zo als het ultieme offer van genade, namelijk het offer van Jezus, dat vanuit volkomen goedheid is ingezet. Zo hebben we een levend en leerzaam voorbeeld gekregen. In zo'n grote goedheid zoals we zelf niet hadden kunnen bedenken. Zo'n bijzonder groot voorbeeld, dat we daarmee onderwezen zijn geworden en zo ook in staat zijn en blijven, om de misleiding te ontdekken als die zich aan ons aanbiedt.


In het licht van die eenvoud wordt ook direct een onweerlegbare waarheid geopenbaard in de Schrift. In de Bijbel dus. Daarmee zijn ook de misleidende dwalingen, die er in overvloed zijn ontwikkeld, eigenlijk toch bijzonder eenvoudig te identificeren. Het valt namelijk allemaal onder één en dezelfde categorie. Een hele duidelijke categorie. Dat heet namelijk AFLEIDING! Dwaalleringen. Met heel bewuste energie is een ontzagwekkend rookgordijn opgetrokken rond de Bijbel.


Machtige Misleiding

Het leidt af en wég van de Schrift. Wég van de kern en van de bron. Het heeft zich heel geniepig en geleidelijk weggedraaid van het geloof. Zodanig sluw en misleidend, dat geloof zelfs een onaangename klank heeft gekregen. Niemand zal nu nog zeker het geloof 'populair' durven noemen, nietwaar? Toevallig werd zelfs afgelopen week in het nieuws gemeld dat, voor het eerst in de geschiedenis, Nederland minder gelovige mensen kent dan niet-gelovige mensen. En dan moeten we dus elke vorm van religie samen tellen. Het geloof is vakkundig ouderwets en achterhaald gemaakt.


Die misleiding is er dus in overvloed en het doet zijn werk. Hoe zou je dan ook met de kennis van nu, opgroeiend in de maatschappij van nu, vrijwillig naar het geloof op zoek gaan?


Mijn genade is dat ik niet alleen tot geloof ben gekomen en de Bijbel nu heb leren kennen en onderzoek, maar dat ik dat ook al veel eerder heb gekend als kind. En dat het mij op een manier heeft wakker gehouden, ook zonder dat ik geloofde en zelfs ver van het geloof was afgedwaald. Een tijd waarin ik maatschappelijk gezien als ondernemer en voeding- en leefstijlcoach, heb kennis gemaakt met allerlei vormen van New Age. En dat ik, in de Geest van de waarheid, dat er nu naast kan leggen en kan herkennen.


U mag het grootspraak vinden, maar ik denk dat het mijn roeping is om dit te kunnen duiden en u ervoor te kunnen waarschuwen. Nogmaals, ik schrijf voornamelijk voor mijn eigen ontwikkeling en dat blijft als Leek. Maar ik heb wel ervaringen gekregen, die me gegeven zijn. En met die ervaring kan ik me zo levendig voorstellen dat, wie het geloof en het woord niet op die manier kent, ook de New Age misleidingen niet kan herkennen. Hoe zou je dat ook moeten weten?


Spiritualiteit is immers naar een totaal ander niveau gebracht. Een maatschappelijke gewenste en aanvaarde vorm van geestelijke beleving en welbevinden. Afleiding is namelijk een fijne laagdrempelige vorm van misleiding. Een type misleiding dat eigenlijk best toegankelijk is en heel gemakkelijk effectief wordt, mits goed uitgevoerd. Gemakkelijk te vergoelijken en geaccepteerd te krijgen. Listig, gemakkelijk en gladjes, glibbert het zich dan een weg naar goedkeuring. Van ieders goedkeuring ook naar jouw goedkeuring. En van goedkeuring... naar overtuiging!We komen tot de kern

In dit artikel gaat het echter over iets anders. En we komen nu tot de kern. Want dit artikel gaat over verdwaalde zingeving. De zoektocht die tot leegte leidt. Een dwaling die zo goed en zo groots is opgezet, dat het maakt dat velen zich, zelfs in volle overtuiging, richten op de nep en de namaak. De pot met goud aan het einde van de regenboog. En het is zo verdrietig als je weet hoe gemakkelijk en hoe duidelijk de weg is, die wél naar volledige vervulling en zingeving leidt.


Ieder mens zoekt naar een vorm van vervulling. Aan de erkenning van zijn bestaan

en het nut ervan. En hoe je het ook wendt of keert, dat lijkt het makkelijkst en duidelijkst te laten zien met zichtbare bezittingen of prestaties. De zintuiglijke variant. Totdat blijkt dat gezondheid niet te koop is. Dat liefde niet te koop is. Dat je leven niet te koop is en dat vrede en geluk niet te koop zijn. Ondanks dat je leven maatschappelijk op orde lijkt te zijn, mist er iets.


Maar voor dat gevoel van leegte, als die zich voordoet, zijn er dan legio antwoorden te vinden. Staan er al talloze alternatieven klaar. Voor ieder wat wils! Om precies jouw 'eigen' unieke kracht mee te kunnen identificeren. Wat dát is precies de misleiding tussen de geestkracht van het geloof en de gefabriceerde geestkracht van onze zintuiglijk maatschappij. Die tussen 'ik' en je 'eigen identiteit' helemaal tegenover het geloof staat. Waar het juist niet om je eigen 'ik' hoort te gaan.


De ragfijne finesse binnen mis-leiding is de om-leiding

En voor wie dan maatschappelijk verantwoorde spiritualiteit wil beleven kan zijn leegte in overvloed opvullen. Kan zich van de leegte laten afleiden. Maar niet met geloof! Het mag en kan met ongeveer álles, zolang het maar in de kern niet het Christelijke geloof is. Het geloof in het offer van Jezus, is namelijk precies de kern, die in geen enkel ander Evangelie of een andere Wereldreligie bestáát. En precies dat wordt ontkend nu we overeenkomsten willen gaan benoemen in religies.


Met de misleiding van allerlei vormen van mindfullness, zoals dat in onze eeuw nu genoemd wordt, heeft het Kwaad je een dus surrogaat voorgeschoteld. En kan het, precies zonder die bewuste kern waar het om draait, ook verder ongeveer álles aan elkaar verbinden. Dan is er geen Religie meer. We zouden die inspanningen ook allemaal kunnen onderbrengen onder de populaire maatschappelijk geaccepteerde 'New Age' theorieën. Een alsmaar groeiende beweging.


New Age is niet echt een religie of een godsdienst. Het is meer een spirituele stroming als tegenwicht op bestaande religies, zoals het Christendom. De leer van New Age is gericht op je eigen ‘ik’. Alles wat je nodig hebt zit binnen in je, het moet alleen ontsloten worden.

New Age is volgens Wiki een verzamelterm voor een breed palet aan esoterische filosofie, nieuwe religies, alternatieve therapieën en alternatieve leefwijzen die vanaf de jaren 1960 aan populariteit heeft gewonnen. Overkoepelend gezien zou je kunnen stellen dat New Age uitgaat van een holistisch mens- en wereldbeeld. Het geloof in persoonlijke ontwikkeling en het geloof dat de mensheid een nieuw tijdperk ingaat.


In New Age ervaart men de eenheid van mens, natuur en kosmos. Men hecht waarde aan een intuïtieve en gevoelsmatige benadering van problemen en zaken. De meer verfijnde afleiding is dat New Age zich ook niet wil vereenzelvigen met materialisme, rationalisme en individualisme.

Binnen de New Age heerst het holistische denkbeeld, dat alles met elkaar samenhangt. Mensen die zich bezighouden met New Age streven immers ook naar een nieuwe en betere wereld. Een wereld waarin er minder individualisme is, er beter voor de natuur wordt gezorgd en mensen meer omkijken naar elkaar. Dat gebeurtenissen in het leven tot doel hebben om ervan te groeien.


Door te mediteren, liefdevol te leven en respectvol te zijn naar anderen wordt er gehoopt op verlichting. Een ragfijn verschil is dat het op deze overeenkomsten zó pal naast geloofsovertuigingen wordt gezet, dat ze. met deze omleidende afleiding. ordinair zijn gekaapt. Knap. Want deze zuivere overtuigingen waren er immers al lang. Maar het grote, bijzonder grote verschil is alleen dat het ontpit is geworden, van precies de fundamentele kern!


Een New Age kerk bestaat er niet, maar de gedachte wordt beleden in spirituele centra, op spirituele beurzen, opleidingen en op Internetfora. En natuurlijk wordt het als visie en levenswijsheid omarmt in de eigen persoonlijke omgeving. Als een mens verlicht is, rest hem geen nieuw leven meer op aarde maar wordt hij opgenomen in een grotere bron van liefde en licht. Een mens hoeft dan niets meer en is één met het al. Hoe je daar dan precies komt is niet duidelijk binnen de New Age gedachte. Wel is dit het grote verlangen en het doel van het leven.


Het verdrietige is dat je er per ultimo niet komt. De misleiding wordt pas geopenbaard als je overlijdt. Want je mist de clou, de kern. Die hebben ze in de tijd heel langzaam en geleidelijk, als met een fadingknop weggedraaid en eruit gefilterd. LET OP: Dit is wat Wiki zegt over de bronnen waaruit de New Age gedachten zijn ontsprongen. Ik bedenk het niet zelf, mensen! Het staat er gewoon. Ik noem er een paar: Mystiek, Kosmologie, Magie, Astrologie, Alchemie, Kabbalah en Occultisme.


U heeft het hiervoor kunnen lezen, uit de Boeken van Henoch. Ik meldde u wélke kennis op aarde is gebracht door gevallen engelen. Is het toeval dat het precies overeenkomt met bovenstaande bronnen waaraan de New Age gedachte haar ontstaan ontleend? Aan kennis die aan mensen is overgebracht, maar dus zónder compleet te zijn! U hebt ook kunnen lezen dat dit kwaad teweegbracht op de aarde, terwijl aan hen (de gevallen engelen dus) de goede geheimen nog niet geopenbaard waren, en zij slechts een paar 'waardeloze' mysteries in de wereld gebracht hebben.


Want de misleiding om voor zingeving de juiste en de zuivere weg te bewandelen, is precies de afleiding er vandaan! Juist bewust opgezet door de kwade macht die het geloof op alle manieren juist wil ondergraven en vernietigen. Die er in de geschiedenis al blijk van heeft gegeven daar ook geen enkele fysieke gruweldaad voor achterwege te laten, om de minachting te tonen voor mensen. Maar die ook zó vakkundig de kracht van misleiding toepast en mensen in een mist hult van overvloedige informatie, die allemaal van henzelf afkomstig is.


Ondanks de groei in alle mindfulness en New Age theorieën die we najagen, is het individualisme niet juist op haar ultieme hoogtepunt? Terwijl in de kern het materialisme, rationalisme en individualisme in deze stroming, juist zou worden afgewezen. Het is vooral omdat ondertussen ongeveer iedereen het vooral belangrijk vind om juist zijn 'eigen identiteit' te mogen bepalen. En dat is ongeveer grenzeloos gemaakt. We zijn immers, in best een korte tijd, in staat gebracht om net zoveel identiteiten te creëren, als dat er hokjes zijn waarvan jij vind dat jij er niet in past.


Beter verdraaid dan naar 'omgedraaid' kan haast niet

De ragfijne misleiding is zo slim, dat wie het wél ziet machteloos moet toekijken. Er valt haast niet meer te praten met mensen, en ze lachen je uit. Het boek van Judas maakt gewag van de verblinding die er zal zijn in de laatste dagen en die al voorzegt is door de Apostelen in vers 18-19: "Dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste dagen spotters zullen zijn, die naar hun eigen goddeloze begeerten wandelen. Zij zijn het die scheuringen veroorzaken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben."


Want wat er zo genadeloos goed aan gelukt is met deze misleiding, is dat iedereen zijn eigen tolerantie kan verkopen aan een ander. Waar we prat op kunnen gaan. "Kijk ons goed zijn in accepteren!" Maar iedereen mag immers zijn eigen waarde en identiteit claimen. En krijgt die ook! Er is helemaal geen enkele identiteit meer, die de identiteit van een ander nog in de weg zit. Daarmee is de moeite om met jezelf bezig te zijn, ter wille van een ander, dus nergens meer voor nodig.


Het zal ook goed voelen, zowel die tolerantie laten zien, als welke mindfulness training dan ook. Maar ik verwacht alleen altijd hetzelfde tijdelijke effect. Juist omdat die volledige zingeving van de kern ontbreekt. Ondanks al onze rijkdom en overvloed aan bezit, blijven we zoeken naar een vorm van aansluiting bij een groep of een hogere kracht. Dat mag, zolang we maar van de kern afgeleid kunnen blijven worden. Daarom wordt het ons in overvloed gepresenteerd en is ook de lijst van mensen die er geld mee verdient, eindeloos.


Maar ondanks de sessies mindfulness, dure cursussen en retraite reizen, komen we toch met een burnout thuis te zitten, verbreken we onze relaties. Komen we tot bijzondere uitspattingen en kunnen niet meer zonder onze therapeut. We kunnen zeker niet meer zonder onze vakanties als ultieme tijdelijke vlucht uit ons dagelijkse bestaan. Het dagelijkse bestaan, waarmee we die paar weken 'vrijheid' mogelijk maakten. Maar vluchten lukt zelfs niet als we ons dan in de natuur terugtrekken. Het opgelegde juk van zintuiglijke waarde verzamelen, in de huidige maatschappij, waarvan jij denkt dat je er zelf voor hebt gekozen, is direct weer terug.


Spreuken 27:17 zegt heel mooi: "Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander." Maar het scherpen aan elkaar om te groeien in verbinding tot een mooie eenheid, is gestorven in een tuin van individuele overvloed aan verschilletjes. Als hoogste 'inspanning' naar elkaar, hebben we het volgende compromis bereikt. Namelijk dat je met elkaar mag afspreken dat je het er samen over eens bent, dat je het met elkaar oneens bent. En dat dat mág. Mooi, hè? Agree too Disagree. Zo'n mooie, aalgladde, 'afrondende' term. Waarmee we zonder enige weerstand, van wie dan ook, allemaal netjes bij onze 'eigen identiteit' mogen blijven, nietwaar?


We zijn bijzonder vakkundig en slim misleid en juist precies wél op dat Woke paadje gezet. Want de ultieme misleiding is dat we juist op deze manier, helemaal uit elkaar vallen in losse eenheden. Al uit elkaar gevallen zijn, beter gezegd. En een uit elkaar gedreven samenleving is veel gemakkelijker te overmeesteren en te onderwerpen dan een homogene sterke groep, nietwaar?


Het verdeel en heers principe. En precies dát hebben we, na de lange en zorgvuldig geplande en vooral 'verborgen' voorbereidingen, juist in de afgelopen twee jaren plotseling tot volle wasdom zien komen. Omdat het lelijke kwaad uit haar donkere hol is gekropen. Het hol van geheimen, list en bedrog. Omdat het de volledige macht niet kán grijpen, zonder haar afzichtelijke lelijkheid te moeten tonen. In het daglicht! En wie het zag, werd wakker. En is zich rot geschrokken!


Maar we zijn met velen al zó lang en zó vakkundig misleid, dat we niet eens meer doorhebben hoe ver we zijn ingekapseld in dat web. Een mooi voorbeeld is die vermeende tolerantie. Want de tolerantie om geen enkele minderheidsgroepering te willen kwetsen, helpen of ten minste 'moreel' te ondersteunen, geldt voor ongeveer iedereen.


Behalve, als er een groep wordt 'aangewezen' die volgens de informatiebrengers van de macht, het collectief tegenspreekt! Dan ontstaat plotseling, haast als opgeroepen, ineens een harde onverzoenlijke lijn, die vanuit angst wordt gevoed. Hebben we in de gaten, dat het allemaal precies gaat om groepen die de media als wijzende vinger van de macht, aanwijst?


Omdat we bang zijn 'iets' kwijt te raken. Iets kwijt te raken van onze 'vrijheid' misschien? Wie had die vrijheid dan, en wie is daarin dan nu aan het wroeten? Of gaat het om onze fragiele gezondheid? Grote dat het toch gewoon ordinair om het feit gaat, dat we in de misleidende val trappen van het angstgevoel, waarmee een groot gevoel van onveiligheid en onzekerheid, heel bewust is opgeworpen.


Angst is per definitie een emotie die het kwaad gebruikt. Angst is een universele kracht en een uitstekend werkend machtsmiddel. En hiermee heeft de kwade tandem, zich juist nu ook binnen kerken, in de discussie gedrongen die mensen uit elkaar drijft! Niet alleen binnen kerken, maar we hebben gezien dat het juist ook tussen kerk en maatschappij de verdeeldheid verder is opgevoerd. Weg tolerantie. Meer polarisatie dan ooit.


Graag zou ik nog willen aanstippen, dat nu óók de nieuwe verse groepen, alweer uit elkaar gespeeld worden. De mensen die zich 'in liefde' bij elkaar voegden en elkaar vonden in hun strijd tegen het narratief van de afgelopen twee jaar. Maar veel mensen die eensgezind de Mainstream Media wantrouwden en hun partijdigheid veroordeelden, geloven nu dezelfde informatie brengers blind, waar het de actuele oorlogspropaganda betreft.


En weer anderen, uit die liefdevolle 'nieuwe' groepen die elkaar hadden gevonden, richten zich nu op de soevereiniteit van levend mens worden. Je geboorterecht 'terug 'te claimen bij de Koning. Een nieuwe hype in de alternatieve scene om zich een identiteit van onafhankelijkheid te kunnen verwerven. Al dan niet met een nieuw contract en een ander paspoort, om tegen de macht op te kunnen staan. Maar de compléét misleidende vergissing hiervan, is dat zij zichzelf nu juist binnen de exclusiviteit voegen van precies diegenen waar ze tegen strijden.


Weer anderen zijn bezig een 'off grid' samenleving te vormen. Het zijn allemaal uitvluchten van steeds verder versplinterende groeperingen om te ontsnappen aan de macht. Omdat men voelt dat die kwaadaardig is. Omdat men voelt dat die macht ondertussen veel kracht heeft gekregen en op ons dwingend veel grip probeert te krijgen. En omdat men nu onwillekeurig beseft dat die macht gebroken had geworden met eensgezindheid.


Een eensgezindheid die er niet meer is. En dat is ze gelukt doordat ze in staat zijn geraakt om ons van God en de Schepper los te weken. Waar de échte kracht is. Waar je op mag leunen. Waar de macht alleen maar goede kracht en liefde tentoonspreid. En voor welke macht jij dus nooit in paniek zou hebben hoeven vluchten in alternatieven.


Maar zij hebben nu de controle. Zij starten en eindigen oorlogen. Naar eigen believen! Om onze economieën en financiële systemen direct te kunnen bedreigen. Omdat zij dat willen omvormen. Voor nog meer onzekerheid. En daar overheen, besturen zij heel bewust de alomvattende angst voor klimaatveranderingen, die ons héle voortbestaan zou bedreigen.


Met bedreigingen van alle kanten tegelijk worden we dus bewust nog verder uit elkaar geslagen, in onzekerheid en onveiligheid. Om vervolgens willoos samengedreven te kunnen worden in de fuik die leidt tot naar de factie van het kwaad. Omdat zij je met honingzoete woorden en totaal valse beloften, alle oplossingen tot verlossing van die angst bieden.


Daarmee zien we ook de profetieën in de Bijbel steeds dichterbij komen. Voor wie het ziet is het wél duidelijk. Glashelder! Alles wordt nu allemaal tegelijk in een moordend tempo uit elkaar geslagen tot anarchisme. Wordt ook jou dan nu de omvang van de misleiding duidelijk?


Want de enige groepsprestatie die dit allemaal oplevert is een collectieve eenzaamheid. Maar wel allemaal alleen en apart gezet. Los van elkaar. Op afstand. Dat veroorzaakt verdere leegte. Met een hunkering naar verzadiging en mentale beloningen om die leegte op te vullen, waarvoor we niets anders kunnen vinden dan de oplossingen die ons hapklaar worden voorgeschoteld.


Maar het blijft ook de hunkering naar collectieve verbinding voeden. Doorlopend is die er al. Dat zagen we immers al in de vorming van het nieuwe verzet in de afgelopen twee jaar. Tegen de overheden en tegen de macht. Door wie de lelijkheid van de macht kon zien. Maar de misleiding is compleet en goed georganiseerd en daar is al aan gedacht. We zijn opnieuw afgeleid in een nieuwe eensgezindheid. Maar eentje die zij sturen en controleren. Wij zijn gezamenlijk in een collectieve maatschappelijke bewustwording druk bezig. Allemaal gezamenlijk. Met inspanningen en acties om nu oorlogsvluchtelingen te helpen.


Maar ondertussen gaat alles op de achtergrond verder. En, as we speak, zijn de plannen vergevorderd om zelfs al één nieuwe wereldreligie te vormen. Ook al heel lang voorbereid. (Zie mijn vorige blog) Een fusie tussen wereldreligies gebaseerd op de overeenkomsten, maar inhoudsloos zonder de kern, die er uit ontpit is. Zelfs de zingevende religie is dan uitgehold.


We worden dwingend en bewust rond geduwd als botsautootjes. We rennen zo rond als een kip zonder kop, tot we 'verlost' gaan worden. Door iemand. Een grote sterke kracht! Die onze angst collectief kan wegnemen. En die kán worden weggenomen! Allang! Direct. Maar dat gebeurt, als we onze vrijheid, onze verworven bezittingen en onze identiteit, bereid zij in te leveren. En daar zullen we dan toe bereid zijn!


Zo wordt er gecontroleerd een onbewuste hunkering gevoed naar nieuw leiderschap. Leiderschap dat ons weer zal binden. En die zal geboden worden. Ook dat wordt in de Bijbel al voorzegt. Er zal een bijzonder iemand opstaan. Een nieuwe wereldorde, met een nieuwe wereldleider, die wonderen zal verrichten, waarmee hij aanbeden zal worden als de nieuwe redder van de aarde. De verlichter en de verlosser.


Maar mensen zullen als vliegen tegen een hete lamp hun vleugels verbranden en hulpeloos worden opgeveegd en vleugellam gevangen worden gehouden.


2 Petrus 2:19 verteld over dwaalleraars en waarschuwt ons. Vers 19 is bijzonder duidelijk op dat vlak: "Zij beloven aan hen vrijheid, terwijl zij zelf slaven van de verdorvenheid zijn; want door wie iemand overwonnen is, van hem is hij ook een slaaf geworden."

Maar ook vers 14 zegt genoeg: "Hun ogen zijn vol overspel en zondigen onophoudelijk; zij verlokken onstandvastige zielen en hebben hun hart geoefend in hebzucht; kinderen van de vervloeking zijn het."


Over de grote verdrukking zegt Markus 13:22: "Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om - als het mogelijk zou zijn - ook de uitverkorenen te misleiden."


De weg, de waarheid, en het leven

Maar dan is het nog altijd zo dat wij op aarde, nog steeds de kracht van Heilige Geest hebben. Net zolang tot Jezus terugkomt om zijn bruid op te halen. Ons licht in de duisternis. Die ons helpt om de waarheid te kunnen blijven zien. Om de misleidingen te kunnen doorzien. De Geest van waarheid, waarover ik schreef dat Hij ook de toekomstige dingen zou verkondigen. Waardoor we dus voorbereid kunnen zijn.


Waar ik voor wil waken is om een sfeer van angst op te roepen. "Als je niet nu, dan..." Want er is tijd gegeven om het Evangelie te verspreiden. Wat ik veel liever doe is je nieuwsgierigheid opwekken, je interesse laten ontwaken en je op een ontdekkingsreis zetten. Je een zetje geven tot een verlangen naar goedheid en zingeving. Omdat het heerlijk en verlossend is om de leegte achter je te laten. Om je angst juist volledig kwijt te raken en een vrede te vinden die je verstand te boven zal gaan.


Eigenlijk is het ook 'ongeacht' de tijd waarin we leven. Een gelovige heeft zich immers in de geschiedenis altijd al op dat moment moeten voorbereiden. Want zo spreekt Jezus over de wederkomst in Markus 13:32-33: "Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend, ook aan de zoon niet, maar alleen aan de vader. Let op: waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is"


Het is eerder juist 'nu' OMDAT we in deze tijd leven. Een tijdperk waarin een bekering tot geloof dat vandaag tot een bijzonder dankbaar moment maakt. Het veroorzaakt dat je zingevende vervulling zoveel rijker is, juist nu, omdat de tegenstelling van de enorme leegte die in onze maatschappij is ontstaan, door deze misleiding, nu groter is dan ooit eerder.


Een meer waardevol moment dan nu om je vooroordeel opzij te zetten en je simpelweg te verdiepen in de eindeloos goede waardevolle psychologie van de Bijbel, is er niet. Allereerst om te kunnen ontdekken dat er een vrede mogelijk is voor je, die je verstand te boven gaat. Dat is echt heel veel vrede dus. Wie wil dat niet? En het staat er, net zoals alle waarheden, die zich al bewezen hebben.


Filippenzen 4:7 "En de Vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus." En voor Leken in de praktische toegankelijke vertaling van 'het boek'. Een boodschap die elke vermoeide, door deze maatschappij geestelijk leeggeroofde persoon, bijzonder zal moeten aanspreken:

"Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Jezus Christus bent."
268 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page