top of page

Het begin van een nieuwe wereld (14)

Ik zeg u; Niet zeven keer, maar zeventig keer zeven keer


Vrienden, lezers, broeders en zusters, ik wens u allen de genade, de liefdevolle goedheid en de vrede toe van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Here


We gaan na het vorige artikel (deel 13) natuurlijk nu niet aan numerologie doen, ondanks dat de Bijbel blijk geeft van bovennatuurlijke tijdlijnen en een systematische mathematiek van de hoogste orde. Maar nog één keer dan. Omdat dit deel 14 is en het zich daarom zo bijzonder treffend verbindt met het getal zeven.


De Bijbel begint met de Schepping in zeven dagen. Zes werkdagen en de zevende dag als rustdag.

De Sabbatsrust kwam hieruit voort (sabbat = rusten; sebba = zeven). Want later wordt het Joodse volk opgedragen om elke zevende dag (wekelijks) stil te staan bij Gods voorzienigheid, dat Hij alles heeft geschapen en alles in Zijn hand heeft. (Exodus 20:8-11)


Maar God stelde voor het Joodse Volk ook zeven feesten in! Zeven feesten die elk jaar gevierd moesten worden. Elk met hun specifieke waarde voor een gebeurtenis in de geschiedenis. Maar de lijn die door de hele geschiedenis van de mensheid wordt getrokken, blijft steeds maar weer op deze historische gebeurtenissen terugkomen. In een hogere zuivere kosmische cadans, waar elke mystieke stroming jaloers op zou worden. We hebben hiervan een heel klein stukje gezien in deel (12)


Zeven Feesten, Zeven Jaren en Zeven gemeenten

Het volk van God werd ook opgedragen om ieder zevende jaar een Sabbatsjaar te houden worden, om ook de aarde haar rust te geven. Na elk 49ste jaar (zeven maal zeven) moest er een Jubeljaar worden gehouden, waarin ieders schulden werden vrijgesproken en alle slaven hun vrijheid terug kregen (Leviticus 23 en 25).


Aan het einde van de Bijbel in het boek Openbaringen schrijft Johannes zijn brief aan de zeven gemeenten in Klein-Azië (Openbaring 1:4). De visioenen die Johannes krijgt, worden geïntroduceerd door zeven zegels (5:1), zeven bazuinen (8:2) en zeven schalen (15:7). Er is het beest met de zeven horens (17:2), maar ook het Lam van God heeft zeven horens (5:6). Er wordt gesproken over de zeven geesten van God, zeven sterren, zeven kandelaren, en zeven ogen.


Kortom, het getal zeven is niet te missen in de Bijbel. Maar ook de drie van de drie-eenheid en de derde dag heeft een uiterst belangrijke rol. De derde dag, van de wederopstanding en de wederopbouw. Het getal vier van windstreken, Veertig dagen als bezinningsperiode of verzoekingstijd. De twaalf van de stammen van Israël, de 24 ouderlingen in Openbaringen en de 144.000 mensen. 12.000 uit elke stam die als bescherming verzegeld worden met een teken op hun voorhoofd.


Al deze getallen en getallenlijnen lopen door de Bijbel in een ongelooflijke systeem van verbinding. Als een raster dat over de Bijbel ligt om een orde te zien in alle plannen. En waarschijnlijk hebben we nog altijd alle verbindingen niet volledig ontdekt. Maar er is geen toeval aanwezig in de Bijbel. Er kunnen duizenden jaren verschil zitten tussen gebeurtenissen. De verbindende uitkomst van de som is altijd zuiver.


Een mooi voorbeeld is de kopregel van dit artikel. Petrus vraagt aan Jezus hoe vaak hij geacht wordt mensen te vergeven. Of zeven keer genoeg is. En dan zegt Jezus (Mattheüs 18:21) "Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zevenmaal."


We gaan dan zo'n 4000 jaar terug in de tijd, als al heel snel na de zondeval ook de eerste doodslag voorkomt. Kaïn slaat uit jaloezie zijn broer Abel dood. God veroordeelt Kaïn tot het dwalend over de wereld te moeten trekken. Om hem te beschermen als vogelvrije, krijgt hij een teken op zijn voorhoofd en zal duidelijk zijn dat Kain zevenvoudig gewroken zal worden bij wie hem zou doden.


Vier generaties verder is Lamech de eerste persoon in de Bijbel van wie vervolgens gemeld wordt dat hij hoogmoedig zijn eigen regels bepaalt en boven die van God stelt. Hij neemt zich twee vrouwen en maakt de wrede lijn die Kain voortbrengt duidelijk. Hij doodt mensen en zelfs jonge jongens om weinig anders dan dat ze hem een striem bezorgen. Maar maakt ook duidelijk dat hij desondanks onaantastbaar is, zoals hij claimt in Genesis 4:24


"Want Kaïn wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech zeventig maal zevenmaal."


Protserig, hoogmoedig gebral. Het maakt duidelijk dat de mens zijn eigen keuzes en regels bepaald, en ook mág bepalen. Maar... óók dat het gevolgen heeft en genoteerd wordt. Lamech verandert de regels eigenhandig en hoogmoedig. Daarmee verlegt hij een lat die God al had neergelegd, maar zo verhoogde hij daarmee ook automatisch de inzet van vergeving. En dat is wat Jezus, een kleine vierduizend jaar later, fijntjes duidelijk maakte met zijn antwoord aan Petrus.


490 keer, 70x7 is ook 490 jaar. Een cyclus die 12 keer voorkomt!

Maar ook voor de toekomst en door de tijdperioden van de bijbel heen, is er voor een cyclus van 490 jaar een belangrijke indicatieve rol weggelegd. Vooral met betrekking tot de voorspellingen van Daniel vanuit zijn visioenen over het einde der tijden. Naar dat onderwerp volgt uiteraard in volgende delen meer onderzoek.


Een ander zuiver voorbeeld speelt zich af in de woestijn, vlak nadat Mozes het volk uit Egypte heeft geleid. Na 50 dagen bevestigd God Zijn verbond met Abraham aan Mozes op de berg Sinaï

Dit is wat bij de Joden gevierd wordt met Pinksteren. Het Wekenfeest oftewel Sjavoeot.


Er gaat echter veel tijd overheen voordat Mozes uiteindelijk terugkomt met de twee stenen tafelen met de 10 geboden. Hij was 40 dagen op de berg. Het volk was in onzekerheid over waar Mozes bleef en wilde iets doen en ging naar Aäron. Zij stelden voor om een nieuwe God te maken die hen verder zou leiden. Zij leverden hun goud in en daarvan werd een gouden kalf gemaakt dat ze aanbaden.


3000 mensen, 1500 jaar, maar de balans is altijd nul. Alles wordt vervuld!

God zag het en verteld het Mozes op de berg. Hij wilde het volk vernietigen om met Mozes als aartsvader verder het verbond van Abraham te vervullen te gaan. Dat weet Mozes met smeekbeden te voorkomen, maar er worden als vergelding wel 3000 mensen gedood.


Dan komen we zo'n 1500 jaar verder op precies dezelfde dag. Het is 50 dagen na de wederopstanding van Jezus als er een gezelschap van 120 mensen door Jezus in de wachtkamer zijn gezet. Ze weten niet waarom, maar wachten op een teken. Dat is de uitstorting van de Heilige Geest. Zij gaan vervuld van de Heilige Geest uit om te spreken en niet toevallig worden 3000 mensen bekeerd, oftewel gered. Zij krijgen een nieuw leven!


Deze zuivere mathematiek die in zoveel tijdlijnen samenvallen met talloze gebeurtenissen die zo de hele Bijbel op allerlei momenten doorkruisen zijn van een ongekende planmatige orde. Want we kunnen zo langs echt talloze intrigerende verbindingen in allerlei tijden en boeken komen. Maar daar zijn al op zichzelf al boekenvol over geschreven, dus het gaat te ver om er nu hier de tijd en ruimte mee te vullen.


Welke geest op aarde weet meer dan de meeste mensen en waarom 2030?

Er zullen ook vast nog wel een aantal opvallende gebeurtenissen aan bod komen, naarmate het onderzoek vordert. Maar één hele duidelijke, die tot de kern van deze serie hoort, wil ik nu wel gaan benoemen. Dat gaat over het einde der tijden. Wat is er voor de aardse macht zo bijzonder en belangrijk aan 2030?


En er lopen verschillende lijnen in de Bijbel die een eindtijd voorspellen, vermoedelijk in onze tijd. Dat gaan we in het volgende deel verder uitdiepen en toelichten. Maar in dit deel 14 dan in ieder geval de lijn die verband houd met 7 dagen en 7000 jaar.


Er is een duidelijke markering in de tijdlijn. Allereerst liggen er zo'n 2000 jaar tussen Adam en Abraham, 2000 jaar van Abraham tot Jezus en opnieuw 2000 jaar van Jezus Christus tot nu. Er is enige onduidelijkheid over het jaar van geboorte en het jaar van overlijden van Jezus. Onze eigen tijdlijn is niet helemaal zuiver. Maar een van de jaren waarin veel samenkomt is het jaar 30 na Christus.


Jezus zou geboren zijn in het jaar 4 voor Christus wat hem ongeveer 33,5 jaar oud zou maken op het moment van de kruisiging. Dat is om meerdere redenen die we nog nader zullen onderzoeken, aannemelijk. Hij is dan 3,5 jaar onderweg geweest in zijn bediening. In de tijd van toen moest je tenminste 30 jaar oud zijn om een priesterlijke bediening op je te kunnen nemen.


Is er een grote verdrukking en een eindtijd?

3,5 jaar is ook in de profetieën van de 70 jaarweken van Daniël een significant getal. Met name in de 70ste jaarweek. Dat wordt in de literatuur behoorlijk eensluidend beschouwd als een periode van 7 jaar grote verdrukking tot aan Jezus wederkomst. Die wordt opgedeeld in twee perioden van 3,5 jaar. Helaas is niet met zekerheid te zeggen of Jezus inderdaad precies 33,5 jaar oud was.


Maar terug naar het jaar 30 na Christus. Het (vermoedelijke) jaar van het sterven aan het kruis van Jezus Christus. Wie oplet ziet het al, hè? Waar we op uitkomen als we daar 2000 jaar bij optellen. Dat is in onze jaartelling dus het jaar Tweeduizendendertig, oftewel het jaar 2030!


Er zijn meerdere sporen en signalen die op deze tijd wijzen. Allereerst meerdere vermeldingen van het feit dat bij God één dag is als 1000 jaar. De bekendste vermelding staat in 2 Petrus 3:8


"Vrienden, u moet niet vergeten dat voor de Here één dag als duizend jaar is en duizend jaar als één dag. Sommigen denken dat Hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat Hij zoveel geduld heeft."


De Bijbel leert ons dat er na de wederkomst van Jezus Christus nog een Vrederijk zal komen dat 1000 jaar zal duren. Voor wie het wil aannemen: we zijn nagenoeg in het 6000e jaar aangekomen vanaf Adam. Samen met een 1000 jarig Vrederijk is dat 7000 jaar op Gods Kalender.


Deze zeven millennia komen dan overeen met de zeven scheppingsdagen. De zevende dag van de week is de sabbat en dat is nu ook juist de Bijbelse schaduw van het Vrederijk. De rust op aarde in het 7e millennium. Een kleine cyclus die hetzelfde is als, en precies past in, de grote cyclus. In die telling klopt het dus precies dat 1000 jaar is als een dag.


Dit is ook in lijn met wat de profeet Hosea meld over Israël. Hosea 6:2 "Hij zal ons (Israël) na twee dagen weer overeind helpen en op de derde dag zullen wij, weer helemaal opgeknapt, met Hem leven."


Jezus zelf zegt in de eerste drie boeken van het Evangelie dat als de Vijgenboom (Israël) weer uitloopt en zal bloeien, we zullen weten dat de zomer dichtbij is. Vervolgens zegt Jezus dat de generatie die dit zal zien, niet voorbij zal gaan. Wat is precies een generatie? Israël vierde in ieder geval afgelopen 14 mei 2023 haar 75e verjaardag.


De dag en het uur is niet bekend, dat weet alleen de vader, zegt Jezus. Maar dat heeft met name betrekking op de opname van de Bruid (Opname van de Bruid??, Geen nood, meer studie en info volgt uiteraard nog) Maar het heeft een hele directe relatie met de oude tradities van het Feest der Bazuinen. (Yom Teroe'a) Dat feest begon als de nieuwe maan voor het eerst was gezien, vastgesteld door twee onafhankelijke waarnemingen. Iets dat makkelijk gemist kon worden en door de tijd om het nieuws te verspreiden, wist men de dag en het uur niet zeker!


Niet de dag en het uur, maar wel het seizoen!

Na deze opname, die ik vermeldde, zal er voor heel veel mensen opnieuw weer meer duidelijk geworden zijn. De waarschuwing van Jezus om op te letten wanneer het seizoen dichtbij is, zegt ons heel duidelijk dat we niet moeten leven als argeloze gelovigen maar als waakzame en voorbereide gelovigen. Dit is iets heel anders als veel hedendaagse preken ons leren. Want ook hiervoor verteld Jezus een duidelijke vergelijking over 5 dwaze en 5 wijze (bruids) meisjes, waarvan de 5 nonchalante, en onvoldoende voorbereide meisjes, het feest missen.


Beste liefhebbers van Mystiek. Kijk toch eens met nadruk en aandacht naar de wonderlijke verbonden schoonheid van de Bijbel. Er is zo ontzagwekkend veel liefdevolle wijsheid en schoonheid te vinden in de Bijbel. En het allermooiste, is dat de zingeving, het doel van het bestaan, een afgerond geheel betreft. Van het begin tot het einde, met antwoorden.


Het vinden van de sleutel, die verklaard waarom u zo geliefd bent, en door wie!


77 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page