top of page

Het begin van een nieuwe wereld (13-1)

Ik wens elke lezer de genade, de liefdevolle goedheid en de vrede toe van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Here


Mag ik u dan nu verrassen met het vervolg van een open onderzoek naar de bakermat van de Mystiek?


In de 16e eeuw na de Zondeval, begint de wereld opnieuw

We moeten dan terug naar kort na Noach, die na de Zondvloed het nieuwe begin vertegenwoordigd. Zijn achter-achterkleinzoon Nimrod, de Geweldenaar, kwam terug uit Cusj, het gebied genoemd naar zijn vader. Het is historisch ook bekend als Nubië. Een gebied in Noord Oost Afrika waar je nu Soedan en Ethiopië kunt vinden.


Afstammelingen van Cham, de zoon van Noach waren voornamelijk naar dit gebied getrokken. Het zuidelijke Midden-Oosten en Noord Oost Afrika. Zijn vader Cusj, was de zoon van Cham. Maar Nimrod trok vanuit Cusj dus weer terug naar Perzië of Assyrië. (het oude Iran) Om precies te zijn, naar de plek waar zich eerder de Hof van Eden zou hebben bevonden. Om op die plek tussen de rivieren de Tigris en de Eufraat zijn stad Babel of Babylon te gaan vestigen, waaruit later het machtige Babylonische Rijk is ontstaan.


Het heeft zich ontwikkeld tot het centrum van de meest liederlijke moraal, zoals in de Bijbel wordt verklaard. U zult dan ook in de héle Bijbel, niet een grotere en méér hartgrondige afkeer kunnen vinden in God, dan zijn duidelijke mening over Babylonië. Dat gaat gelijk op met de Hoer van Babylon, de stad, de verwerpelijke moraal, de aanbidding van afgoderij, de verering van lust en de bronverspreiding van het kwaad. De bakermat van normloze lust en amorele verleiding.

"Do what thou wilt shall be the whole of the law"

Dat komen we vandaag de dag nog altijd tegen.


Vanuit een mythologische achtergrond gaan verhalen rond over een mythische goddelijke status die Nimrod en zijn koningin Semiramis om zich heen hebben opgebouwd.


Het mythologische verhaal van Semiramis en Nimrod

Semiramis is een bloedmooie hoer, die Nimrod graag naast zich wil. Maar zij kan niet als Koningin naast Nimrod komen te staan met deze achtergrond. Zo wordt het verhaal de wereld in geholpen dat zij als een onbekende schone uit de Zee is opgerezen en aan hem is geschonken. Het begin van haar mythische status als Nymph uit de zee is hier al ontstaan.


Zij is, in die verhalen, ook de architect die deze ontzagwekkende mythische status rondom hen beiden neerzet. Grote rijke machthebbers in de oude geschiedenis wilden ook met diep onderdanige aanbidding bejegend worden. Maar het vrouwelijke bedrog maakt gebruik van de kunst van verleiding, manipulatie, magie en suggestie. Een strategie die sterker is en de kracht heeft om een concept overtuigd te geloven doordat het vrijwillig is geaccepteerd.


Het listige, subtiele verleidelijke, hypnotiserende, psychologische spel is van het type waartegen wij mensen juist zo weerloos lijken te zijn. Door de geschiedenis heen tot op de dag van vandaag. Maar helemaal in de vroege geschiedenis van de nieuwe mensheid. Mij lijkt het bijzonder aannemelijk dat het verhaal van de Zondvloed, dat mondeling aan generaties doorgegeven zal zijn, diepe indruk achterliet en er groot ontzag was voor de hogere macht daarachter.


Over Masculine en Feminine Energie gesproken...

Het is gemakkelijk om daar misbruik van te maken als je geen zuivere motieven hebt. Helemaal als families en volkeren zich over de aarde verspreiden en er geen enkele controle is op de oorspronkelijke waarheid. Cham staat immers al bekend als schaamteloos en Noach vervloekt zijn nakomelingen. Een koud kunstje dus voor exorbitant rijke machthebbers die op verre afstand van het gewone volk leefden.


En zo zijn volgens de mythologie Nimrod en Semiramis als stoffelijke mensen langzaam opgegaan in geestelijke gedaanten en zijn zij de geschiedenis ingetrokken als een Zonnegod en een Maangodin. Zo is de aanbidding van de lichtbronnen van dag en nacht nieuw leven ingeblazen, na de zondvloed. Hetgeen de verering is van de Duivel zelf!

De gevallen engel is de Morgenster en de Drager van het Licht.

Want de bovennatuurlijke geestelijke kennis was natuurlijk niet uitgeroeid met de Zondvloed. Het kwaad heeft zich opnieuw gemanifesteerd in de geest van mensen na de zondvloed. Het heeft God openlijk uitgedaagd en getart met de bouw van Babel en de toren van Babel op ongeveer de plek van de zuivere schoonheid van de Hof van Eden. De stad Babylon die dus wordt gekenmerkt als het centrum van moreel verval, vulgaire lust en afgoderij.


En in de overlevering, de verbastering in de tijden en de afsplitsingen in andere culturen komen zij in talloze gedaanten voorbij. We hebben de mannelijke god Ra, Amon-Re, Baäl, Bel, Marduk, Osiris, die als de God van de onderwereld met een hoge mijter werd afgebeeld. En de vrouwelijke (moeder) godin is in allerlei verschillende beschavingen bekend als Asjera, (Godin uit Kanaän, wiens zoon Baäl zou zijn) Isjtar, Astarte, Inanna, Diana, Aphrodite, maar vooral Isis!


Geen bewijs of vermelding in de Bijbel

De rol van Nimrod daarin, een eventuele vrouw of nageslacht of hoe hij aan zijn einde is gekomen is nergens in de Bijbel terug te vinden. Wel is duidelijk dat uit het nageslacht van Cham volkeren zijn ontstaan, die door de geschiedenis heen de bittere vijanden zijn van het Joodse volk. Totaal verloederde volkeren met een verwerpelijke moraal. Het is uit de Bijbel bekend dat de Kanaänieten mensen en kinderen offerden aan hun God Moloch.


Bel en Merodach worden in de Bijbel wel degelijk genoemd als heersers in Babylon, die vervolgens in de Mythologie voorkomen als Goden. De verscheidenheid aan Goden is groot in de mythologie en vele machthebbers hebben ook zichzelf een mythische status gegeven. Bel wordt gelinkt aan Baäl en Merodach aan Marduk. Ook alle namen die in de Bijbel worden genoemd in 2 Koningen 17 zijn als Goden terug te vinden in de mythologie. Ontstaan in dat gebied. Het oude Mesopotamië.


Jeremia 50 voorspelt: "Babel is ingenomen, Bel staat beschaamd, Merodach is verpletterd.

Zijn afgoden staan beschaamd, zijn stinkgoden zijn verpletterd."


Toen God ingreep bij de bouw van de Toren van Babel, heeft Hij spraakverwarring over de mensheid gebracht. De mensen zijn in groepen die elkaar konden verstaan, weggetrokken om zich elders te gaan vestigen zijn zo over de aarde verstrooid geraakt. Vermoedelijk is de oorsprong van elke taal die er nu is, gebaseerd op slechts 70 verschillende gesproken talen waarmee God de bevolking destijds uit elkaar heeft geslagen.


船 Grote boot in het Chinees bestaat uit de karakters voor acht, vaartuig en mond (mensen)

Geschreven taal of het alfabet was nog niet ontwikkeld. Zo kan het zijn dat in de tekentaal van de Chinezen, de oorsprong van de Bijbelverhalen over de schepping, de duivel, de zondvloed en de Ark van Noach, rechtstreeks terug te vinden zijn. Over de hele wereld ontwikkelde zich zo de mystiek gestaag naar typische lokale vorm en gebruiken.


Zo is Sól is de Zonnegodin en is haar broer Máni de Maangod in Scandinavië en is Inti de mannelijke zonnegod van de Inca's in Peru waar de maangodin Mama Quilla is. Maar de overeenkomsten blijven overal erg dicht bij elkaar. Maar goed, zo heeft ook de afgoderij zich over de hele wereld verspreid en zich in allerlei afsplitsingen gevormd tot alles wat we samen Religie en Mystiek noemen.


Begrijp goed dat God pas heel veel later één volk heeft uitgekozen dat het voorbeeld moest worden voor Zijn gedachtengoed. Het heeft zich altijd als enige zónder afgoderij met een beeltenis, staande moeten houden in een complete wereld vergeven van afgoderij tot in de meest vulgaire vormen. Zowel seksueel als gewelddadig en wreed, met het offeren van mensen en kinderen. Hiervan wordt Babylon, en de Hoer van Babylon dus als het centrum en de bakermat beschouwd.


Het mystieke bijgeloof wordt nu ook religie

Het is pas na de verschijning van Jezus Christus op de wereld en de start van de gemeente zijn, dat er ook Christelijk georiënteerde religies ontstaan. Nieuwe vormen die hun mystiek nu samenvoegen met het Christendom. Als eerste het Katholicisme en een paar eeuwen later het Islamisme. Maar in beide religies heeft Jezus een bijrol in plaats van de hoofdrol. Bijgeloof dus.


De Katholieke Kerk is niet in Rome, maar in Constantinopel ontstaan. Al in 381 n.C. wordt Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel onderschreven, waarmee de Kerk haar universele fundament legt. Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam ('En de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk')


Constantinopel is het vroegere Turkse Istanboel dat in Klein-Azië, als in de tijd waarin Jezus leefde, nog als Byzantium bekend stond. Dat lag dichterbij de bron van het levende Evangelie en het heeft zo onderdelen van het Evangelie ingebed in de Griekse mythologische afgoderij waarmee men gewoonlijk leefde. En zo is de aanbidding van de Heilige Maria opgedoken in en via de Katholieke Kerk tot een religie gemaakt.


Maria wordt ook aanbeden als Kwan Yin in China en is een Profetes in Soera 19 van de Kor'an. Maar als beeld in de Katholieke Kerk is zij vooral van oudsher de belichaming van Isis, Diana, Artemis, Stella Maris, Ishtar en om bij de kern van Babel te blijven als Asjera of Astarte in relatie met Baäl. In de Isis cultus wordt deze moedergodin vaak afgebeeld in een vergelijkende vorm als moeder met klein kind, net zoals de heilige Madonna.


Links en midden Isis en rechts de heilige Madonna...


Maar al in 1054 n.Chr. viel de Kerk uiteen in een Latijns (westers) en een Grieks (oosters) deel. (Het Grieks/Russisch Orthodox) Het is de Rooms Katholieke Kerk, die met bloederig geweld over de wereld is getrokken. De breuk was volledig, toen in opdracht van de Paus in 1202 ook Constantinopel geplunderd is en de stad bijna volledig vernietigd werd. Ondanks de verschillen is er geen afsplitsing ontstaan, zoals de Reformatie. Beide delen blijven zich het Katholieke geloof noemen. Katholiek betekend immers Universeel, dus dat geef je ook niet zomaar op.


Maar laat ik duidelijk zijn over het Katholieke geloof als geheel. Westers en Oosters orthodox. Zij hebben de aanbidding verplaatst van Jezus Christus naar de Heilige Maria. Een concreet en letterlijk voorbeeld van bijgeloof! Jezus is naast Maria geplaatst. Terwijl het Evangelie onversneden duidelijk maakt dat er maar één weg is naar de Vader en dat is Jezus Christus. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.


De Weg, de Waarheid en het Leven

Alles en iedereen dat iets anders verkondigd dan het offer van Jezus als enige, is een dwaallering, daar is de Bijbel duidelijk over. Maar deze dwaallering is van een hogere geestelijke macht als tegenstander. Vanaf het vroege begin al hebben zij de aanbidding van de Moedergodin, er BIJ ingevlochten en er zo iets "universeels" van gemaakt. Iets dat iedereen bedient. Omdat een Nieuwe Wereld Orde bereiken, altijd al het doel is geweest van het kwaad.


Hoever zijn ze daarmee niet gekomen? De Katholieke Kerk was in de vroege middeleeuwen ongeveer de grootste macht op aarde. Het is ook de RKK geweest die de vertaling van de Bijbel heeft onderdrukt. Zij heeft het tot in het midden van de 16e eeuw tegengehouden dat de Bijbel vertaald heeft mogen worden voor de massa boekdruk. En dus pas toen beschikbaar kwam voor de 'gewoone mensch' mits die al konden lezen. Maar toen was wel de ban gebroken!


Het levende Evangelie, geeft juist in al haar vezels er blijk van dat het juist is bedoeld voor alle mensen. Juist de eenvoudige mensen, die niet automatisch toegang hadden tot die kennis en het moesten doen met wat de Hogere Geestelijke Adel, met hen deelde. In welke vorm en in welke stroming dan ook.


Het verborgen houden van geestelijke kennis is het tegenovergestelde van het levende Evangelie. Dat is dus "Occult" hetgeen verborgen betekend. Op zoek naar het verborgene. Het is de 'menselijke' aanvulling en aanpassing van de wet, die macht en controle wil behouden door het unieke bezit van kennis.


De grote rest onderverdeeld naar lokaal gebruik

Zo staat in de geschiedenis Mystiek en Afgoderij synoniem aan macht over onwetende mensen. Wie de kennis heeft en het verborgen houdt, is in staat de lagere orde te sturen. Zoals in Israël toendertijd de Joodse Farizeeër, en verder de Keltische Druïde, de Griekse Wijsgeer, de Egyptische Waarzegger of de West Afrikaanse Ziener, de Noord-Amerikaanse Medicijnman, de Siberische of Chinese Sjamaan, de Tibetaanse Lama, de Indiase Acharya, De Indische Brahmaan, de Arabische Imam of de Peruaanse Amauta.


Oftewel, het is de complete brede variatie in allerlei kwalificaties van Priesters en Hogepriesters van de Mystiek. Verspreid over allerlei religieuze stromingen en wereldvisies die over de hele wereld voorkomen. En dus allemaal in ongeveer dezelfde vorm en status. Net zo als ook de Katholieke Bisschop. Die gebaseerd zijn op bijgeloof.


Dan hebben we met Allah en Mohammed, naast de Heilige Maria de afgoden van de twee toonaangevende wereldreligies al gehad. Maar daarnaast kennen we uit de mystiek van levenswijzen, natuurlijk ook de Maha Brama, Dharma, Tao en Wu Chi, Die Ene, Het AL, het Universum, de Kosmos, het Opperwezen, Licht en Energie.


Het Hogere Zelf! Uitzoeken in de Godenshop Zelfservice met Mystieke verpakking

Ook heel populair is de Bron, het Bewustzijn en het Hogere Zelf. En het allermooiste is nu om al die goden, levensvisies, religies en stromingen naar believen op één hoop te kunnen gooien als een koppeltje hogere energie. Daaruit kunnen we dan helemaal naar eigen willekeur kiezen wat op het moment precies bij jouw maatschappelijke energetische emotie past.


Wat maar 'goed voelt' en je een 'fijne energie' geeft.


Maar als u echte antwoorden wilt en ware zingeving hoopt te ontdekken, reis dan nog even mee op mijn zoektocht naar orde en antwoorden.116 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page