top of page

De zon en de maan verbonden in de zondvloed (4)

De vervolging is tegen al wie zich richt op de God van Abraham, Izaäk en Jakob

De boodschap van de zondvloed was héél erg duidelijk. Kwaad en geweld is een volkomen gruwel in Gods ogen. Dat heeft hij daarom ook uitgeroeid en vernietigd. En dat gaat ook in de toekomst opnieuw gebeuren. Niet meer op deze manier, zo heeft God beloofd.


Deze zondvloed, betrof namelijk alleen de vernietiging van de fysieke wereld, niet die van de geestelijke wereld. Een gevallen hemels wezen verdrink je immers niet op aarde met water. Maar de volgende keer is het definitief. Want dan wordt ook het bovennatuurlijke geestelijke kwaad berecht.


Het is goed om te beseffen dat zo'n 1500 jaar ongehinderd woekeren van het kwaad, al meer dan genoeg was om de hele wereldbevolking tot volledige verloedering te brengen. Niet meer waard om te leven. Dat zegt wat over de destructieve macht van kwaadaardigheid, nietwaar?


Het kwaad is volhardend en ze benut elke mogelijkheid die ze heeft of krijgt

Na de zondvloed heeft vooral die fysieke vermenging, zich nooit meer zo nadrukkelijk gemanifesteerd. Er is sindsdien dus duidelijk een andere geestelijke orde ingesteld, met een ander kader. Maar al heel snel heeft het kwaad al wel de kop weer opgestoken, nog geen paar generaties verder.


Door de bouw van de Toren van Babel te ontwrichten, heeft God de onderlinge communicatie op aarde bemoeilijkt en de ontwikkeling tot nieuwe verdorvenheid sterk vertraagd. (Het Boek Job bewijst dat de Satan niet alomtegenwoordig is dus ook maar op één plek tegelijk kan werken) Met zo'n 70 verschillende talen hebben de mensen zich zo over de aarde verspreid.


Hoewel 'de dagen van Noach' opnieuw worden voorspelt, is de situatie nu toch wezenlijk anders.

God heeft, na de zondvloed, het zich nog een volle dag aangekeken (1000 jaar) Sindsdien heeft Hij de wereld voorzien van voorbeelden.


Het voorbeeld van God in de wereld

Allereerst heeft God zich een klein en onbetekenend volk uitgekozen om de wereld te laten zien, hoe het anders zou kunnen. Een volk dat uit de lijn van Sem is gekomen, de zoon van Noach. Een volk dat is gegroeid uit een familie van 70 personen die in Egypte terecht was gekomen, maar daar uiteindelijk lange tijd in slavernij leefde. De familie van Jakob en zijn zonen, die later de 12 stammen van Israel vertegenwoordigden.De verdere geschiedenis is bekend. Dat volk was een eigenwijs en hardleers volk, maar alles wat God de wereld heeft gebracht via hen, is nog altijd springlevend. Allereerst de Joden zelf, dat het meest vervolgde volk op deze aardbol is. Er zijn meerdere, akelig serieuze pogingen kansrijk geweest om het volk tot de kern uit te roeien. Maar de Bijbel verhaalt heel duidelijk van de almachtige bescherming van God, waardoor dit nooit is gelukt.


Het volk is dus springlevend, de taal is springlevend en ook de morele wet leeft. De wet die door God voor het eerst in de wereld werd gebracht, zo'n 2500 jaar na het ontstaan van de mensheid. Die is overal ter wereld nog altijd de grondlegging onder het lokale strafrecht. Maar ook het levende Evangelie is net zo onuitroeibaar gebleken, sinds de verspreiding ervan door slechts één man op deze aarde. Jezus Christus. Aan wiens bestaan zelfs de kalender op de wereld is aangepast.


Het levende Evangelie is niet uit te roeien. Logisch!

Het ware levende Evangelie is springlevend, ondanks dat het met massieve kracht en macht gepoogd is te onderdrukken. De vervolging is altijd specifiek gericht geweest op volgelingen van de God van Abraham, Izaäk en Jakob. Dat waren dus eerst de Joden, maar vanaf de periode dat Jezus het levende Evangelie heeft gebracht, is dat eerst naar de Christenen verplaatst. Vrijwel onmiddellijk in de jaren na de kruisiging van Jezus Christus.


In de eerste eeuwen na Christus, de late Romeinse tijd werden, voor uw beeldvorming, Christenen door Keizer Nero met pek ingeteerd in brand gestoken. Zodat ze als fakkels zijn liederlijke feesten en barbecues, in de avond konden verlichten. De Arena's waar Christenen als levende prooi aan de leeuwen werden gegeven als vermaak voor het volk, is bekende geschiedenis. De eerste drie eeuwen van onze jaartelling zijn Christenen gewelddadig en gruwelijk wreed vervolgd geworden.


Als u daar een beter en uitgebreider beeld bij wilt, dan kan ik u dit artikel op historianet aanbevelen: Christenen worden voor de leeuwen gegooid


De volgers van het Joodse geloof werden toen niet vervolgd. (Het orthodoxe geloof wel te verstaan, dat Jezus Christus dus helemaal niet erkend als de Messias) Het Judaïsme was in die tijd een hele kleine minderheid en door Keizer Nero als afwijkend geloof erkend. Zij hadden ook vrijstelling voor aanbidding van Romeinse goden.


De Duivel reageert op het ontstaan van het nieuwe levende Evangelie

Maar logischerwijs lag de dreiging voor Gods tegenstander uiteraard in het nieuwe Evangelie van Jezus Christus en was zijn volkomen minachtig  en ijskoude haat vol op de Christenen gericht.


Maar goed, u weet al dat u zich niet ongerust hoeft te maken over de Jodenvervolging. Het is met het aloude antisemitisme (letterlijk dus; Tegen de generatie van Sem!) meer dan goed gekomen. Wamt ook dat is uiteraard later weer vakkundig aangejaagd. De geschiedenis spreekt in veel tijdperken later ook nog over het welig tieren van antisemitisme. En ook vandaag de dag is het weer heel erg gemakkelijk op te poken geweest.


Maar goed, een kleine drie eeuwen van gruwelijk gewelddadige Christenvervolging hielp in ieder geval niet om de Christenen te onderwerpen. Het bleek hun geloof juist te versterken. Historianet maakt melding van een anekdote dat Christenen een Romeinse Gouverneur in Azië zelfs vroegen om gedood te worden. Hij doodde er een paar, en toen de rest ook dood wilde, schreeuwde hij blijkbaar vertwijfeld: "Stelletje gekken! Als jullie dood willen, spring dan van een rots of hang jezelf op!"


De strategie is gewijzigd met de vorming en het ontstaan van de Katholieke Kerk in de vierde eeuw na Christus. Misleiding is toen het nieuwe wapen geworden. Het meest effectieve wapen van het kwaad.


Allereerst heeft zij van binnenuit het Evangelie van Jezus Christus gekaapt. Het is ingemetseld en ingevlochten in hun eigen afgoderij en Jezus is tot een bijgeloof gemaakt. Jezus Christus kwam immers naast de "Heilige Maria" te staan die er "bij" werd gehaald, maar als moeder van Jezus een hogere aanbiddingstatus kreeg.


Het bijgeloof dat de katholieke kerk van het Evangelie heeft gemaakt

Dat is in de kern niets anders geweest dan een verborgen verhoging van de Moedergodin van de Aarde, Asjera. Die samen met Ra, de zonnegod, de machtigste afgoden van de oude volken vertegenwoordigde. Dat is niet wat het volk moest geloven, maar het is de kern van het kwaad daarachter, dat list en bedrog als handelsmerk heeft. Want de Katholieke Kerk heeft zichzelf vervolgens tot hoeder en exclusieve eigenaar van het nieuwe "universele" geloof verklaard (Katholiek betekend Universeel)


Die leer heeft ze de vervolgens met haar eigen traditionele 'rituelen' aan de wereld opgedrongen. Niet om goed te doen, maar tot kwaad en verderf en onderwerping. Zo hebben zij de Nieuwe Wereld Orde willen worden. Uit naam van 'zijne heiligheid' in Rome zijn de beruchte Kruistochten ontketend. Moordbrigades zijn over de aarde getrokken en hebben dood en verderf over de wereld gebracht, onder de noemer van een "heilige strijd".


Zo bewaakte de kerk ook haar exclusieve recht op Gods Woord op straffe van dood en marteling. Tot in de 16e eeuw is zo, op gewelddadige wijze, de vertaling van de Bijbel onderdrukt geweest. Het gewone volk kende de Bijbel, die alleen in het Latijn bekend was, in de kern dus helemaal niet. In de 14e eeuw begon de macht van de Katholieke Kerk voor het eerst te scheuren, toen de contouren van een hervorming zich bescheiden begon af te tekenen.


De Reformatie is nog maar amper 500 jaar oud

Dat kwam vooral doordat vooral bekende wijsgeren en professoren van naam uit die tijd zich begonnen uit te spreken tegen onderdelen van de Katholieke godsdienstleer. Mensen zoals de Tsjechische Johannes (Jan) Hus, die de Rector Magnicus was van de Universiteit van Praag. Hij preekte in het Tsjechisch en schreef een Tsjechische Bijbelvertaling. Maar ook de Engelse Professor John Wyclif die, vanwege zijn verzet tegen de Katholieke leer, door de Paus ter dood veroordeeld werd.


Machtige vrienden wisten zijn terechtstelling te voorkomen en hij is later gestorven door een beroerte en begraven. De machtige arm van de kerk reikte echter ver, zegt Wiki. Toen Jan Hus 30 jaar later tot de brandstapel werd veroordeeld, is Wyclif postuum opgegraven om alsnog verbrand te worden samen met Jan Hus. Maar de meest bekende omslag in de Reformatie is bekend van zo'n 100 jaar later. Dat was in de vroege 16e eeuw door figuren als de Franse Johannes Calvijn, maar met name Duitse Maarten Luther.


Die laatste deponeerde in 1517 zijn 95 stellingen in de openbaarheid om over te debatteren. Het jaar 1517 wordt dan ook als het begin en de doorbraak van de Reformatie beschouwd. Mede ook omdat Maarten Luther, ondergedoken in gevangenschap, de Bijbel juist in het veel gesproken Duits vertaalde. In het jaar 2017, nog maar 7 jaar geleden, was het dus nog maar 500 jaar geleden dat in Europa dat het Christendom eigenlijk nog zo goed als onbekend was.


Het nieuw ontdekte Amerika is tot het modelvoorbeeld van de wereld gemaakt

Amerika was toen ook nog maar amper ontdekt, maar de ontwikkeling van de VS ontstond voornamelijk vanuit Europa en vond volledig plaats in het tijdperk van ná de Reformatie. Die invloed is groot geweest want zo is in Amerika, naast het katholicisme, vooral ook het Protestantse Christendom in haar grondlegging verankerd geraakt. Mogelijk ook door veel gelukszoekers uit Europa, die het geweld en de strijd, die daar nog lang heeft gewoed, hebben willen ontvluchten.


Desondanks blijft het kwaad tegen elke opleving van het Christendom strijden met alles wat ze heeft. Sluwheid, misleiding en afleiding wordt afgewisseld met gewelddadige vervolging en oorlog. Het huidige tijdperk en de laatste 100 jaar kenmerkt zich het meest door meest misleiding via een overweldigende financiële macht.


Met de wetenschap wordt gepoogd de fundamenten van de Bijbel in diskrediet te brengen. De media versterkt de aanvallen op alle morele kaders vanuit het Christendom. Met een heel gestructureerd karakter vooral gericht op buiten biologische relaties. Technologische ontwikkelingen moeten de superioriteit en de hoogmoed van de mens versterken en vooral het geloof in eigen kracht stimuleren.


Tot slot leidt welvaart ons weg van de noodzaak om nog een hogere macht nodig te hebben om geestelijk welzijn te bereiken. En voor wie daar alsnog iets in mist is er de occulte mystiek overal. Oosterse levenswijzen, die in onze westerse cultuur als de lege en abstracte vervanging van religie wordt aangeboden en nadrukkelijk gestimuleerd.


De machtige misleiding

Het grote gevaar van misleiding is dat iemand gelooft in iets dat niet waar is. Dat is de definitie van misleiding. Er is dus een sterke geestelijke overtuiging om die misleiding te volgen en de waarheid af te wijzen. Hoe triest. Want een diep beschadigende vorm van kwaadaardigheid is vooral verraad. Het medeplichtig maken van mensen door ze vol vertrouwen te laten meewerken aan het ontwrichten van vertrouwen, zekerheid, liefde, intimiteit en verbinding tussen mensen.


Hoe zal het zijn om te moeten ontdekken dat wat je als goed geloofde, het geloof in volkomen kwaadaardigheid blijkt te zijn? Dat zal het eerst voor de Joden zijn. Hevig en confronterend.


Zacharia 12:10-12

"Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.


Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo. Het land zal rouw bedrijven, elk geslacht afzonderlijk: het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk -/- alle overige geslachten afzonderlijk, en hun vrouwen afzonderlijk."

Maar dat is niet alleen wat de Joden te wachten staat, bij de tweede wederkomst van Jezus Christus. Want de volkomen genadeloze en meedogenloze praktijken van het kwaad die volop actief zijn in deze wereld, zullen voor het oog van de wereld worden geopenbaard met de komst van Jezus Christus.


Openbaringen 1:7 "Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen."


Maar voor iedereen wiens ogen al geopend zijn in de dagelijkse werkelijkheid, ziet het duivelse en anarchistische recht van de sterkste zich steeds nadrukkelijker, onbeschaamd ontvouwen.


List en bedrog wordt toegepast om oorlogen te beginnen, en misleiding in de gecontroleerde media en vanuit het bestuur, om ze blijven te rekken. Met de goedkeurende ondersteuning van een onwetende en misleidde bevolking die tot allerlei keuzes maar vooral tegen elkaar wordt opgezet. Dan is er ook het antisemitische terrorisme dat we al jaren kennen, maar heel recent nog op haar best hebben mogen aanschouwen.


En tot slot is het uiterste voorbeeld de kinderhandel en het satanisch ritueel misbruik. Een fenomeen dat in de welvarende landen, steeds maar ternauwernood uit het nieuws kan worden gehouden. Het is een vat onder druk, maar de zichtbare oprispingen getuigen krijsend van de buitenaardse ijskoude fundamentele kwaadaardigheid, die er op deze aarde aanwezig is.


Het was na mijn beschouwing op Job, dat ook een aantal keren de Exodus uit Egypte met Gods strijd tegen de Farao voorbij kwam. Dat kwam omdat ik voor mezelf aan het schrijven was over Paulus en de Romeinen brief, nadat ik eerder al een beschouwing op de Efeze brief had gepubliceerd.


Ik was dus helemaal niet meer het bezig in het Oude Testament, maar de kruisverbanden brachten me steeds weer terug. Als ook een bijeenkomst over het Boek Daniël en Openbaringen. Maar ook door diverse gesprekken, privé en in bijeenkomsten, verklaringen en studies kwam de verschillende informatie ineens allemaal bij elkaar.


Juist ook door het onderzoek dat door de Paasdienst dus plotseling op de Zondvloed werd gericht. De verklaring van de samensmelting van de zonnekalender en de maankalender in de tijdlijn, was de laatste druppel zeg maar. Daarmee schoot alles op de plek. Daarom ben ik deze serie nu ook bij de zondvloed begonnen, maar gaan we hierna verder met de tien plagen tegen de Farao in Egypte.


Hopelijk boeit het u ook nog net zoals mij. Tot de volgende....?

35 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page