top of page

Een brief aan Efeze

Mag ik met u een bijzonder kernachtig stukje tekst uit de Bijbel doornemen? Het zijn de allereerste verzen van de Efezebrief van de apostel Paulus. Eigenlijk zegt Paulus hier in de eerste paar alinea's van zijn brief aan de Efeziërs, al ongeveer alles over het geloof. Het is alleen nog maar de groet en de inleiding van zijn brief van vers 2 tot 10. Maar hierin wordt ongeveer het hele grote plan al uit de doeken gedaan, lieve mensen. En het is een prachtig bemoedigend woord, zuiver en duidelijk.


Hij begint de brief met als aanhef; "Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God." Hij stelt zichzelf hiermee voor als een gevolmachtigde gezant van Jezus Christus om daarmee ook een gezaghebbende brief af te leveren. Het is, in vers 1, gericht aan "de heiligen die in Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus" waarmee hij hen al apart zet van de wereld. Door hun plekje op deze aarde te benoemen, maar dit direct ook te combineren met de geestelijke plek die zij vertegenwoordigen.In deze korte uitleg van een groots plan, dat door Paulus niet alleen aan de Efeziers, maar aan ons allemaal wordt beschreven, spreekt Gods Almacht indrukwekkend. Hoe kort ook, maakt het melding van het begin, nog voor de grondlegging, het midden, de oplossing door de verlossing, en het einde van het plan, waar wij in elk gedeelte een rol spelen, allemaal in deze paar regels.


Voor wie geen geoefende Bijbellezer is, lijkt dit stukje tekst misschien wat ingewikkeld. Het is een beetje 'Bijbelse taal' maar maak u niet ongerust. Het is allemaal echt niet zo ingewikkeld, lieve mensen. We gaan er samen wel uitkomen. Let maar op...


2 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, 4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.


Hij verhoogt eerst de God en Vader van onze Heer, Jezus Christus en meldt vervolgens dat die ons gezegend heeft met "alle" zegeningen in de Hemelse gewesten in Christus. Het grondwoord "pasei" hierin staat voor volledigheid en totaliteit. Het gaat dus om élke mogelijke zegening die er is in de Hemelse gewesten in Christus, waarmee hij ons heeft gezegend!


Wij zijn al van voor de grondlegging uitgekozen en daarmee een heel bewust onderdeel van het grote plan. Kathos ex-elexato hemas, staat er in de grondtekst van vers 4 wat betekend "Zoals Hij ons heeft uitgekozen" en verderop staat dat wij heilig en vlekkeloos zijn voor Hem in liefde. Dat was het doel, daarvoor zijn u en ik bestemd. Zo gaat Paulus ook precies verder...


5 Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, 6 tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.


In vers 5 staat voor het woord 'aangenomen' in de grondtekst huiothesian, dat het best vertaald wordt met adoptie. Letterlijk zegt de grondtekst; "adoptie tot zichzelf" waarmee overduidelijk wordt aangegeven dat wij van buiten komen, maar vervolgens zó volledig in de familie worden opgenomen, namelijk tot Zichzelf, dat wij daardoor ook de status van wettige erfgenaam ontvangen.


Hoe geliefd wij zijn, blijkt uit de verdere tekst; kata ten eudokian tou thelematos autou, letterlijk: "naar het welbehagen van de wil van Hem" Wij zijn tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. Dat gaat over ons, lieve mensen. Wij zijn een cadeau met een waarde als dat van een bruid. Want zo wordt de gemeente in de Bijbel ook vaak wordt beschreven.


Wat een bijzonder krachtig woord van Paulus, nietwaar? Hij beschrijft hier de hoogste vorm van respect, liefde en erkenning tussen de Zoon en de Vader en de rol die wij hierin hebben als gift. Niets minder dan de hoogste liefdevolle vormen. Een bruid voor de zoon of een kind van de Vader. Wat hetzelfde is. Gekocht en betaald met Zijn bloed, teruggehaald uit de wereld van de dood. Dat is Zijn gift aan ons.


7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, 8 die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, 9 toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte, 10 om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is.


Want hij, Paulus, gaat dan verder in vers 7 met de uitleg wie die genade was en wat het precies voor ons heeft betekend. Want de zondeval heeft de dood in ons bestaan gebracht en de geestelijke verbinding met de vader verbroken. Onzuiverheid kan immers onmogelijk in Gods nabijheid bestaan.


De vergeving 'aphesin' wordt in vertalingen het best beschreven als een "vrijspraak van schuld", en gelovigen hebben de verlossing 'apolutrosin' ontvangen door Zijn bloed. "Naar de rijkdom van Zijn genade" zegt Paulus hier.God is royaal in het verlossen en vergeven, daar doet Paulus in vers 8 nog een schepje bovenop om daarmee uit te drukken hoe onmetelijk groot Gods liefdevolle genade is.


Dat is omdat Hij de gelovigen niet alleen overvloedig verlossing en genade schenkt, maar ook geestelijke wijsheid. Want het is in deze context niet Gods wijsheid en bedachtzaamheid, maar om de wijsheid en het verstand dat gelovigen in Christus ontvangen. Om iets te kunnen begrijpen van Gods plan en onze plaats daarin en dat te kunnen doorgeven.

*Zie ook (Efeze 3:10) of iets verderop in de Bijbel in vers 17 (Efeze 1:17)


Dat is namelijk nodig om het plan dat Hij zichzelf heeft voorgenomen, ook aan ons te kunnen openbaren. Het geheimenis. Zodat het ons, ofwel de gelovigen bekend zal worden. En dat is wat het einde der tijden aangaat, waarmee we dan in vers 10 zijn beland. De volheid der tijden! Het moment dat het plan, dat Hij zich had voorgenomen, definitief in vervulling gaat.


En dat is dat God alles weer helemaal tot één bij elkaar zal brengen in Christus. Het woord 'ana-kephalaisasthai' zegt eigenlijk dat 'alles samengevat' zal worden. En om te benadrukken dat het om de volledige geschapen werkelijkheid gaat die wij kennen staat er dat het 'de dingen in de hemelen én de dingen op de aarde' betreft, in de grondtekst.


Is het niet een ongelooflijk krachtig en hoopvol bericht? Het zegt dus dat;

Wie gelooft in Jezus Christus zal overvloedig genade en vergeving ontvangen, omdat wij verlost zijn door het bloed van Jezus en vergeving hebben gekregen voor onze zonden en daarmee vlekkeloos en heilig zullen zijn voor Hem. In Zijn welbehagen en naar Zijn wil zijn wij uitgekozen om geadopteerd te worden en zo dus een volwaardige erfgenaam zijn.
Dat is waarom wij ook alle mogelijke geestelijke zegeningen zullen mogen ontvangen die er zijn. Want al die zegeningen omvat, naast de vergeving en genade dus ook inzicht, wijsheid en begrip voor het plan dat God op het einde der tijden zal uitvoeren. Dat is dat Hij alles van de volledige schepping zal samenbrengen in Hem, Jezus Christus. Zoals het voor de grondlegging al bedoeld was.

Dat is wat een geheimenis blijft voor wie niet gelooft in Jezus Christus. En voordat deze dag om is, kunt u dat veranderen en Hem ook aannemen tot uw redder en verlosser. Die u overvloedig genade en vergeving zal schenken omdat u als u in Hem gelooft, zó geliefd bent dat u in Welbehagen naar Zijn zin, tot Zijn kind zal worden aangenomen, omdat u tot de bruid van Zijn Zoon gerekend wordt.


U hoeft zich alleen maar naar Hem uit te strekken en de gift van Zijn offer van genade en vergeving aan te nemen. Zonder daarvoor te hoeven werken en er zelf ook maar iets voor te kunnen doen. U kunt zelf helemaal niets groters of beters doen, dat het offer van het bloed van Jezus Christus passeert. Het hoeft niet meer verdient te worden, het is een geschenk. Dat voor u is als u het alleen maar gelooft en dat erkend.


Hoe bijzonder! Degene door wiens uitgesproken woord de aarde, met alles erop en eraan, is ontstaan. Een kind van die Ene, de Almachtige. Kunt u zich dat voorstellen? Dat niemand minder dan God zelf, uw Vader is, en u in Zijn Almachtige kracht en liefde mag koesteren en op Hem mag vertrouwen dat Hij u voorziet.


Daarmee valt u ook onder Zijn bescherming, tégen het kwaad dat u hier op aarde wil vasthouden met leugen, list en bedrog. Een tijdelijk gevecht dat slechts de zucht van een mensenleven lang duurt, omdat u daarna er voor eeuwig geen last meer van zult hebben. En dan verder altijd zonder dood, ziekte, angst, pijn, leed en verdriet, in vrede en harmonie zult leven in de nabijheid van God.


Halleluja! Dank u, Jezus Christus voor het ongelooflijke offer van liefde om te sterven aan het kruis als mens. Om zo voor alle mensen de dood teniet te doen door hiermee de schuld van zonde in te lossen bij U, onze hemelse Vader. Zodat de geestelijke weg weer vrij is naar U, Almachtige Vader. U die zelfs speciaal hiervoor, Uw Zoon, uit liefde naar de aarde heeft laten afdalen om ons te redden uit handen van de dood en de duisternis. Als levend voorbeeld van liefde en als onze verlosser doordat Hij met Zijn bloed onze schulden heeft betaald en ons heeft schoongewassen.


Waarmee U aan een ieder wie in Hem gelooft, U uw armen over uitstrekt en tot uw kind zal aannemen om die voor eeuwig te beschermen. Om aan ons ook de openbaring te geven van uw plan op aarde en om te zien, hoe het einde der tijden zich zal voltrekken. En wij ons daarnaar kunnen uitstrekken en in alle beproeving altijd omhoog kunnen kijken,


Amen


Maranatha! (Hij komt spoedig!)

53 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page