top of page

Het begin van een Nieuwe Wereld (23)

Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid...


Ik wens u de genade en de vrede toe van God, onze Vader, en van onze Here Jezus Christus. Aan God, de Vader van onze Here Jezus Christus, komt alle dank en eer toe.


Nou, bent u klaar voor het laatste deel rondom de opname en een grote verdrukking? Want dat er een bijzonder grote verdrukking zal plaatsvinden, voor het einde der dagen, is wel heel erg duidelijk. Maar voor wie is dat bedoeld en wanneer zal dat gebeuren?


Het is goed om hiervoor bekend te zijn met Leviticus 26. In de Bijbel hebben de vertalers dit hoofdstuk de titel gegeven: "Beloften van Zegen en Vloek". Dit hele hoofdstuk verteld God aan Mozes, tot in gruwelijk details, de volgorde van Zijn oplopende toorn in 5 stappen, wat er gebeurt als het Volk niet naar Hem luistert.


Dat is specifiek gericht op het Joodse volk! Het Volk dat het voorbeeld zou moeten zijn voor de hele wereld, als het volk van God. Speciaal geselecteerd. Wat u niet moet vergeten is dat iedereen van het gehele volk, tot op dat moment, ALLES persoonlijk heeft gezien en meebeleefd. Alles wat God hen heeft laten zien van Zijn macht en Zijn grootheid. Al Zijn wonderen en Zijn volledige Almacht.


Een aaneenschakeling van wonderen

Dat is dus, ná de plagen die in eerste instantie al over Egypte en de Farao zijn gekomen. De Uittocht van het Joodse Volk, de beroemde doortocht door de Schelfzee, de dood van de Farao en Zijn leger, het water uit de rots Horeb, het Manna elke ochtend en de leidende wolkkolom, dag en nacht.


Meerdere indrukwekkende gebeurtenissen rondom de berg Sinaï. De bijzondere overwinning op de Amalekieten, de 3000 doden na de aanbidding van het Gouden Kalf, het uitreiken van de wet, de berg in wolken en donder gehuld en Mozes zijn lichtgevende huid in het gezicht. als hij bij God is geweest.


Maar, dus ook het bouwen van de Ark van het Verbond en de Tabernakel en de zuivere gave aan de bouwers om die te kunnen maken. En niet te vergeten, het instellen van het priesterschap, het vuur van God uit de lucht op de brandoffers en ook daarna Zijn vuur op de zonen van Aäron.


En dat allemaal in nog geen paar maanden tijd! Je zou zeggen, geen discussie meer mogelijk over wie God werkelijk is. En het is dan ook in die context dat God luid en duidelijk is over het toekomstige verloop van Zijn Zegen en Vloek over hen. In het tweede deel van dit hoofdstuk spreekt God ook al over de Bekering en Vergeving. Het eind staat al in het begin!


Een vroege blauwdruk

Het is een alles-in-één hoofstuk, die de kern en de complete blauwdruk van Gods agenda verklaard. Want hierin verteld God al van de manier waarop Hij het volk zal gaan straffen, als zij zich van Hem zullen afkeren. Maar ook hoe Hij ze dan weer in genade zal aannemen en zich Zijn verbond met de voorouders zal herinneren.


Dat hele hoofdstuk wordt nog een keer, met alle gruwelijke details, opgetekend in Deuteronomium 28 en wordt verder toegelicht tot aan het einde van Deuteronomium. Want

God verklaart aan Mozes, net voordat hij sterft, dat het volk zich van Hem zal afkeren en wat het Volk dan allemaal zal gaan overkomen. Hij laat Mozes daarom deze woorden in een lied samenvatten, dat voor God als getuige zal werken, als Hij in zijn rechtvaardigheid die beloften ook zal moeten uitvoeren.


Let op wat in dit lied al wordt vermeld! Het is immers genoteerd in van de vijf eerste en oudste Bijbelboeken. Die samen de Torah vormen. Al voordat de Joden als het 'Volk van God' uberhaupt het Beloofde Land zijn ingeleid Deuteronomium 32:21b "Ik zal hen daarom jaloers maken, door wat geen volk is, door een dwaas volk zal ik hen tot toorn verwekken." Het is de aankondiging van God al voor het begin dat Hij zich ook aan de heidenen zou openbaren en ook hen tot Zijn volk zou maken.


De hele vroege aankondiging van een nieuwe gemeente

Een bevestiging die door de profeet Jesaja heel duidelijk wordt herhaald. Aan het einde van het meest beroemde Bijbelboek vanwege de overeenkomst met de Bijbel als geheel. Jesaja 65:1 "Ik ben gezocht door hen die naar Mij niet vroegen. Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten. Tegen het volk dat niet naar Mijn naam genoemd was, heb ik gezegd: Zie, hier ben ik, zie, hier ben ik"


Maar het is overal in de Bijbel duidelijk dat de Joden een speciale rol hebben, als het uitverkoren volk. Dat belast hen heel veel zwaarder. Het is zelfs zo dat God hen met verharding van hun hart en figuurlijke blindheid heeft geslagen. Dat is waardoor de Messias belijdende Joden nog altijd zo'n bijzonder kleine minderheid zijn onder de Joden. God heeft verklaard dat Hij hen de ogen zal openen en gered zullen zoals Paulus ons uitlegde in het vorige deel .


Maar Paulus verklaart nog iets bijzonders in zijn brief aan de Thessalonicenzers. Een openbaring die, wat mij betreft, ook een hele duidelijke aanwijzing is voor een opname voordat de 'grote verdrukking' kan gaan beginnen. Hij waarschuwt hen dat zij zich niet moeten laten misleiden. Vooral niet omdat zij wéten dat er iemand is die zich boven God wil stellen. Iemand die zich in Zijn tempel op de troon wil vestigen. De wetteloze.


En vervolgens zegt hij dan over deze "wetteloze" tegen hen in 2 Thessalonicenzen 2:6 "En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst "


De Heilige Geest is de geest van God die is achtergelaten op de aarde voor Zijn gemeente. En als Zijn gemeente in het geheel wordt opgenomen, is er geen functie meer voor de Heilige Geest op aarde. Er is dan immers niemand meer die in Jezus Christus geloofd als de Messias en de Zoon van God, die op aarde als mens is gestorven.


Die geest zal met de opname, van de gemeente, dus ook uit het midden van de wereld verdwijnen. De geest van God, als de weerhouder, die dan weg is, zal pas dan de ruimte geven aan de Wetteloze om zijn opwachting te kunnen maken. Dat is het begin van het plan dat God apart zal gaan uitvoeren voor Zijn uitverkoren Volk. Het overblijfsel dat gered zal worden en in ere hersteld zal worden als Zijn glorieuze Heilige volk.


Strijd in de Hemelse Gewesten

De wetteloze, die zich dan zal kunnen openbaren, is wie men in de volksmond ook wel de Antichrist noemt. We moeten niet uit het oog verliezen dat dit ook een geestkracht betreft uit de Hemelse gewesten. Maar dit is een geest van kwaad. Dat is tussen wie de feitelijke strijd dus al die tijd al is geweest. De weerhouder in de vorm van de geest van God beteugelde het kwaad. Het weerhield het kwaad ervan om zijn kwaad in alle volheid te kunnen uitoefenen.


Dat was dus een strijd op een heel ander niveau dan wij mensen kunnen waarnemen. Een strijd in de geestelijke wereld, om ons mensen, zonder dat wij daar zelf invloed op hebben gehad of dat hebben kunnen merken. Maar het kwaad heeft ook een geest met kennis van de Hemelse Gewesten die wij niet hebben. En het kwaad, misbruikte hier op aarde zijn kracht en zijn kennis.


Het kwaad verbergt kennis, verdraait het, houdt het geheim, verdeeld het, liegt erover of gebruikt het als lokaas. Alles wat maar in zijn eigen voordeel is, om te bereiken wat Hij wil. In het kader van die wetenschap is het, wat mij betreft, op z'n minst heel erg bijzonder, welke nadruk er door de Elite en de Nieuwe Wereld Orde op het jaar 2030 wordt gelegd. Temeer omdat alle inspanningen gericht lijken te zijn op het formeren van de éénwereldheerschappij, de éénwereldeconomie, en de éénwereldreligie.


Aanwijzingen en de gelegenheid tot voorbereiding

Jezus spreekt zelf heel regelmatig over waakzaamheid, in Zijn onderwijs en in de gelijkenissen die Hij spreekt. Het duidt, wat mij betreft, best heel duidelijk op het feit dat er signalen en aanwijzingen worden gegeven. Met nadruk wordt ook steeds verwezen naar de Schrift. Door ons met onderzoekende aandacht op de Bijbel te richten, wordt ons de gelegenheid gegeven om de boodschap te begrijpen. Zeker met de ondersteuning van de Heilige Geest.


Zo verwijst Jezus bijvoorbeeld naar het geschreven woord voor een profetie van Daniël in Mattheus 24:14 "Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – "En verderop opnieuw. In Mattheus 24: 32 "Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur."


Dat is een waarschuwing die aan de Joden is gericht. In het land Israël. Dat de dag noch het uur niet bekend is, komt vaak terug in de Bijbel. En niets is zonder betekenis. Dus is ook de opmerking van Paulus in zijn brief aan de Thessalonicenzen niet voor niets in de Bijbel terechtgekomen. Hij verwijst naar dit moment met een nadrukkelijke verwijzing dat het kader smaller is voor wie gelooft en bekend is met Gods plan. Het uur laat hij nog altijd weg, maar noemt hier wel de dag.


1 Thessalonicenzen 5:4 "Broeders en zusters, u leeft echter niet in het donker. Die dag zal u niet overvallen als een dief."


Dan het allerlaatste boek in het Oude Testament. Dat is van Maleachi en hij profeteert in Maleachi 3:16b-18


"Er is een gedenkboek geschreven voor Zijn aangezicht, voor wie de HEERE vrezen en wie Zijn Naam hoogachten. En zij zullen voor Mij, zegt de HEERE van de legermachten, op de dag die Ik maken zal, een persoonlijk eigendom zijn. Ik zal hen sparen, zoals een man zijn zoon spaart die hem dient. Dan zult u opnieuw het onderscheid zien tussen een rechtvaardige en een goddeloze, tussen wie God dient en wie Hem niet dient."


"Wie de Heere vrezen en Zijn Naam hoogachten, zullen worden gespaard" zo staat hier geschreven. Zal de opname dit onderscheid niet vlijmscherp duidelijk maken aan de Joden en wie niet geloofden? Het is de opname van Zijn gemeente. Het moment waarna God zich vervolgens zal gaan richten op zijn belofte aan de Joden.


Maar we kunnen zo misschien nog wel twee delen doorgaan om dit nog verder uit te diepen. Wat mij betreft is dit nu verder niet meer nodig. Het is voor mij allemaal duidelijk genoeg. Ik hoop voor u ook!


Samenvatting Opname en Wederkomst

Er zijn Joden en er zijn Gelovigen. De Joden zijn verhard en verblind gemaakt. Die gaan door uiterst zware moeilijkheden omdat zij zich ondanks hun voorgeschiedenis en alle ooggetuigenkennis van wie hun God is, zich toch van Hem hebben afgekeerd. God heeft daarom Zijn boodschap van genade aan de heidenen geopenbaard. De gelovigen uit de heidenen zijn als takken van de wilde Olijf, op de stam van de Olijfboom geënt. Tussen de natuurlijke takken van die Olijf. De gemeente die tot het lichaam van Christus is uitgeroepen.


Het was om de Joden jaloers te maken, maar zelfs dat werkte niet. God heeft zich daarom ook van hen afgekeerd. Zoals beloofd! Maar, zoals ook beloofd, niet voor altijd. Paulus openbaart een geheimenis waarin hij verteld dat als de gelovigen tot volheid zijn gekomen en worden opgehaald (of mogen binnenkomen) dat de Joden gered zullen gaan worden. De gelovigen, inclusief de Messias belijdende Joden en de doden die opgewekt worden, worden in één ondeelbaar ogenblik opgenomen en transformeren naar een onvergankelijk of verheerlijkt lichaam.


Het is zoals de beeldspraak van het huwelijk. De bruidegom haalt de bruid binnen, de deur van de woning van Zijn vader wordt gesloten, en ieder die te laat is, blijft buiten. Er komt niemand meer binnen, hoe hard ze ook aan de deur kloppen. De vader zal zeggen; "Ik ken u niet! Maar na zeven dagen met Zijn bruid in de binnenkamer, zal Hij, de Zoon naar buiten komen en zich met Zijn bruid aan de hele wereld laten zien.


Dat is de voorafschaduwing van de "Grote Verdrukking" die buiten de deur zal losbarsten. Maar alles wat met de wederkomst van Jezus (met Zijn heiligen) te maken heeft, gaat over het land Israël, de stad Jeruzalem en het Joodse volk. Ofwel in de grote verdrukking ofwel tijdens en na de wederkomst van Jezus Christus


Dat gaat over de abrupte vlucht naar de bergen als de Joden het ineens zullen zien (-laat hij die het leest, daarop letten-) en nog heel veel meer. De twee profeten die in de grote verdrukking met grote macht en tekenen 3,5 jaar zullen profeteren. Hoe Jezus terugkomt, neerdaalt op de Olijfberg, in Jeruzalem, het splijten van de aarde, de 12x twaalfduizend mensen uit de 12 stammen die zullen worden uitgezonden over de wereld. Het moet duidelijk allemaal gaan plaatsvinden vanuit het land Israël en de stad Jeruzalem. De Joden worden gered en met de landen die de Joden iets hebben aangedaan wordt afgerekend.


Wat is zaligmakend?

De reden dat ik dit onderwerp wil gaan afronden is omdat het weliswaar bijzonder boeiend is, maar niet zaligmakend. Hoe ernstig we de actuele situatie in de wereld nu ook zouden kunnen beoordelen, dat is niet het belangrijkst. We kunnen ervoor waarschuwen en er van alles van willen uitrekenen, maar dat zal niemand redden. De focus van de handlangers van het kwaad op het jaar 2030 kan ook best bijzonder veelzeggend zijn. Maar om klaar en voorbereid te zijn op de komst van Jezus Christus, in welke vorm dan ook, is nog iets heel anders nodig.


En dat is de kern van het geloof, en de uitvoering daarvan op allerlei vlakken, waar ik nu juist verder in wil duiken. Wat is geloof, waar vinden we het, hoe leven we dat en in welke kerk? Wat is je bekeren of je laten dopen? Over genezing geven of ontvangen, over profeteren en gebed. Wat en wie is goed genoeg? Ik hoop dit onderzoek op een praktische en toegankelijke manier te kunnen weergeven, om de kracht van de eenvoud te kunnen behouden.


En ik hoop dan ook van harte dat u nog verder met mij mee wilt onderzoeken. Want nu komen we, wat mij betreft, tot de diepere kennis die ieder van ons kan zalig maken en eeuwig leven brengt.44 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page